nr. 95 din data 25.07.2013 Privind aprobarea Organigramei i a statului de funcii ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Trnveni si ale serviciilor publice de interes local


ROMÂNIA                                                                                           


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL      


 


HOTĂRÂREA NR.95/2013


Privind aprobarea Organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Târnăveni si  ale serviciilor publice de interes local


 


 


            Consiliul local al Municipiul Târnăveni întrunit în ședința ordinară din data de 25 iulie 2013;


            Analizând Nota de fundamentare nr.14328 din 15.07.2013 a Serviciului Organizare Salarizare Resurse Umane, privind aprobarea Structurii organizatorice și a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni și serviciile publice de interes local;


            În aplicarea prevederilor art.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale, a numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor;


Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanța  de Urgență a Guvernului nr.63/30.06.2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;


            Având în vedere avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.26162 din 17.07.2013;


            În temeiul  art. 36 alin. (3) lit. b) și al art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


 


 


HOTĂRĂȘTE:


 


 


Art.1. Se aprobă  Organigrama și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Târnăveni si  ale serviciilor publice de interes local, cu încadrarea în numărul maxim de posturi, conform anexelor 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


           


 


            Președinte de ședință


            Piaskovski Stanislav


 


 


                                     Avizează pentru legalitate,


Secretar


Groza Viorel Răzvan