nr. 94 din data 25.07.2013 privind mandatul dat reprezentantului municipiului Tarnaveni de a vota n Adunarea General a A.D.I AQUA INVEST MURES ajustarea preturilor si tarifelor aferente Serviciului de apa si de canalizare

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR.94/2013


privind mandatul dat reprezentantului  municipiului Târnăveni de a vota în Adunarea Generală a A.D.I žAQUA INVEST MUREȘ  ajustarea prețurilor și tarifelor aferente Serviciului de apă și de canalizare


 


 Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni, întrunit în ședința ordinară din 25 iulie 2013;


             Văzând Expunerea de motive nr.14385/16.07.2013, întocmită de dl. ing. Beleanu Celestin “ Director Tehnic, precum și avizele comisiilor de specialitate;


 Având în vedere adresa nr.195/19.06.2013 a ADI AQUA INVEST MURES, Avizul ANRSC nr.104943/11.06.2013 și adresa nr.208191/VIII/C/5/12.06.2013 a S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tg. MUREȘ, înregistrate la instituția noastră cu nr.14.236/12.07.2013;


             În baza prevederilor art.16 alin. 3 litera (d) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠝Aqua Invest  MUREȘ , ale art.17 alin.2, art.36 din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare;


             În conformitate cu prevederile art.21 alin.1 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠝Aqua  Invest  MUREȘ ,


             În temeiul art. 36 alin. (2) lit.d si alin.(6) lit.a pct.14 d,  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art.1. Se mandatează dl. Meghesan Nicolae Sorin, primar al municipiului Tarnaveni, în calitatea sa reprezentant al municipiului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară žAQUA INVEST MUREȘ , să voteze ajustarea prețurilor și tarifelor aferente serviciului de apă și de canalizare în conformitate cu avizul emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, dupa cum urmeaza:


 


          apă potabilă: 3,01 lei/ mc fara TVA  (3,73 lei/mc cu TVA);


          canalizare/epurare ape uzate menajere: 2,26 lei/mc fara TVA  (2,80 lei/mc cu TVA);


          canalizare ape pluviale: 0,77 lei/mc fara TVA  (0,95 lei/mc cu TVA).


 


        Art.2.Prezenta hotărâre se comunică Asociației de Dezvoltare Intercomunitară žAQUA INVEST MUREȘ  și dlui Meghesan Nicolae Sorin, primar al municipiului Tarnaveni, care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.


 


Președinte de ședință


            Piaskovski Stanislav


 


 


 


 


                                               Avizează pentru legalitate,


Secretar


Groza Viorel Răzvan