nr. 89 din data 25.07.2013 privind aprobarea rectificrii bugetului general centralizat al municipiului Tarnaveni

R O M N I A                                                                                


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.89/2013


privind aprobarea rectificării


bugetului general centralizat al municipiului Târnăveni


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din 25 iulie   2013;


Văzând Referatul de specialitate întocmit de director executiv “ Direcția economică , înregistrat sub nr. 14.531/17.07.2013;


În baza prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2013, nr.5 din 22.02.2013 și a Legii finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(2) lit.a) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului general centralizat al municipiului Târnâveni pe anul 2013 conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


 


            Președinte de ședință


            Piaskovski Stanislav


 


                                                                                                                                      Avizează pentru legalitate,


Secretar


Groza Viorel Răzvan