nr. 88 din data 25.07.2013 Privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii Expertizelor tehnice pentru obiectivele: Pod pe DN 14A km 24+067 peste Tarnava Mica si DN 14A km 26+020 km 26+050

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR.88/2013


Privind aprobarea necesității și oportunității achiziționării Expertizelor tehnice pentru obiectivele: Pod pe DN 14A km 24+067 peste Tarnava Mica si DN 14A km 26+020 “ km 26+050.


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în ședința ordinară din data de 25 iulie 2013;


În conformitatea cu prevederile art.45 și ale art.46 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;


            Văzând  Referatul  cu nr. 14530 din 17.07.2013 întocmit de Șef Birou Investiții – Achiziții “ ing. Roșca Claudiu;


            În temeiul art.36 alin.(1) și art. 45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


 


HOTĂRĂȘTE:


Art.1. Se aprobă  necesitatea și oportunitatea achiziționării Expertizelor tehnice pentru obiectivele: Pod pe DN 14A km 24+067 peste Tarnava Mica si DN 14A km 26+020 “ km 26+050.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.


          


            Președinte de ședință


            Piaskovski Stanislav


 


 


 


    Avizează pentru legalitate,


Secretar


Groza Viorel Răzvan