nr. 101 din data 29.08.2013 Privind revocarea Hotararii Consiliului local al Municipiului Tarnaveni nr.62/2013

ROMÂNIA


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.101/2013


Privind revocarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Târnăveni nr.62/2013


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din 29 august 2013.


Văzând referatul nr.16698/22.08.2013 întocmit de secretarul municipiului Târnăveni.


În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1 lit. a și e din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, republicată.


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Articol unic.  Se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târnăveni nr. 62/2013.


 


 Președinte de ședință,


   Sim Florin Daniel


  


               Avizează pentru legalitate


            Secretar,


 Groza Viorel Răzvan