nr. 99 din data 29.08.2013 Privind acordarea unui mandat special de reprezentare a municipiului Tarnaveni n AGA ADI Ecolect Mures

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR.99/2013


Privind acordarea unui mandat special de reprezentare a municipiului Târnăveni în AGA ADI Ecolect MUREȘ


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în ședința ordinară din 29 august 2013.


Văzând expunerea de motive nr.16297/14.08.2013 a Directorului executiv adjunct Beleanu Celestin;


În conformitate cu următoarele acte normative:


          Art.8, alin.(2), lit.h) din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


          Art.6, alin.(1), lit. h) din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților;


          Ordinul Președintelui ANRSC nr.110/2007, pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de salubrizare a localităților;


          Art.17, alin.(3) pct.20 din Statutul ADI Ecolect MUREȘ, precum și art.11, alin.(2) din contractul de asociere al UAT din Județul MUREȘ încheiat la data de 09.11.2009;


 În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art.1. Se mandatează Primarul Municipiului Târnăven, jrs. Megheșan Nicolae Sorin, să voteze în AGA ADI Ecolect MUREȘ, Regulamentul de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Salubrizare al județului MUREȘ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târnăveni  nr.61/2013.


 Art.2. Prezenta hotârâre se comunică Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠝Ecolect MUREȘ , care va include modificările cuprinse în anexă.


 


 


 Președinte de ședință,


   Sim Florin Daniel


 


               Avizează pentru legalitate


        Secretar,


         Groza Viorel Răzvan