nr. 102 din data 10.09.2013 Privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Municipiul Tarnaveni i Asociatia Tineretului Maghiar de pe Valea Tarnavei Mici

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR. 102/2013


Privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Municipiul Târnăveni și Asociația Tineretului Maghiar de pe Valea Târnavei Mici


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în ședința extraordinară din 9 septembrie 2013.


Văzând referatul nr. 17624/06.09.2013 întocmit de secretarul municipiului Târnăveni.


În temeiul art. 36 alin. (6) lit.a) , alin.(7)  lit.a)  și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art.1. Se aprobă Protocolul de colaborare dintre Municipiul Târnăveni și Asociația Tineretului Maghiar de pe Valea Târnavei Mici.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire se împuternicește primarul municipiului Târnăveni.


 


 


            Președinte de ședință,


                  È˜erban Maria


 


               Avizează pentru legalitate


Secretar,


Groza Viorel Răzvan