ANUNT pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante: zidar-Sector Intretinere reparatii Strazi; zugrav-Sector Dezvoltarea Publica, Cladiri; lucrator de salubrizare -Statia de Transfer Deseuri menajere; portar-Compartiment Control Administ

                         

 

A N U N T

 

Având în vedere
prevederile Hotărârii 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare în
grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, precum si pe cele ale Dispoziției
Primarului municipiului Târnăveni nr. 2389/2011,

 

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI TÂRNAVENI

ORGANIZEAZĂ
CONCURS

 

 pentru ocuparea  urmatoarelor posturi contractuale vacante din cadrul
aparatului de specialitate al primarului municipiului și serviciile publice de
interes local

 

1. Sector  Intretinere 
Reparatii  Strazi

   un post – ZIDAR treapta I

 

CONDITII SPECIFICE:

         
studii 
medii/generale, cu calificare  in
meseria de  zidar,

         
vechimea in muncă de minim  9 ani.

 

2. Sector Dezvoltare
Publica, Cladiri

  un post – ZUGRAV
treapta I

 

CONDITII SPECIFICE:

– studii medii/generale, cu calificare 
in meseria de zugrav,

      vechimea în muncă
de minim 9 ani.

 

 3. Statia de Transfer Deseuri
Menajere

  un
post – LUCRATOR SALUBRIZARE

 

CONDITII SPECIFICE:

– studii generale ;

 

4. Compartiment Control
Administrativ

              un post “ PORTAR

 

CONDITII SPECIFICE:

         
studii generale;

 

CONDITII GENERALE:

 

    Poate participa la concursul
pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește
următoarele condiții:

    a) are cetățenia română,
cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând
Spațiului Economic European și domiciliul în România;

    b) cunoaște limba română,
scris și vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată
de prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de
exercițiu;

    e) are o stare de sănătate
corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței
medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

    f) îndeplinește condițiile de
studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor
postului scos la concurs;

    g) nu a fost condamnată
definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului
ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care
împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a
unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu
exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de
la data afișării anunțului, dar nu mai târziu de 07.10.2013 orele 15,00, la Serviciul Organizare,
Salarizare, Resurse Umane și trebuie să conțină obligatoriu:

  cerere;

– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, copiile
documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;

  copie act
identitate  sau orice alt document ce atestă identitatea potrivit legii,
după caz;

  cazier judiciar sau declarație
pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil
cu funcția pentru care candidează ;

  curriculum  vitae;

  copie de pe carnetul de muncă ( după caz);

  recomandare de la ultimul loc de muncă ( după
caz);

  adeverința medicală care să ateste starea de
sanatate corespunzatoare, eliberată cu cel mult 6 luni înainte, de către
medicul de familie al candidatului sau de unitățile sanitare abilitate.

(Actele prevazute  vor fi prezentate și în original, în vederea
verificării conformității copiilor cu acestea.)

 

Concursul 
constă din proba scrisă  și
interviu:

proba
scrisă
în data   de  04. 11. 2013, orele 10,00

interviul
în data de 06. 11. 2013, orele  10,00

 

Concursul  se va desfășura la sediul institutiei,
camera  6.

 

Relatii suplimentare si bibliografia se pot obtine la
cam. 26 – Serviciul Organizare Salarizare Resurse Umane, tel. 0265-443400 int.
35, persoana de contact  Macarie Viorica.

 

Organizarea concursului/examenului se face cu
respectarea prevederilor art. 5 din O.U.G. nr. 77/2013 .

 

                                      

 

 

     

BIBLIOGRAFIA
PROPUSĂ

PENTRU OCUPAREA
POSTURILOR VACANTE

 

1.  POSTUL DE ZIDAR TR.I SI ZUGRAV TR. I

 

 

 

               1.- Indrumatorul
constructorului- S. Pop si S. Tologea (pentru zidari/zugravi)

               2.- Legea nr. 477/2004 privind Codul de
conduita al personalului contractual

               3.- Legea nr. 215/2001 actualizata, privind
administratia publica locala.

 

 

2. POSTUL  DE
LUCRATOR SALUBRIZARE

 

 

 

          1.- Ghidul
privind Statiile de Transfer pentru Deseurile Municipale Solide

          2.- Legea nr. 477/2004 privind Codul de
conduita al personalului contractual,        

          3.- Legea nr. 215/2001 actualizata, privind
administratia publica locala.

 

3.  POSTUL
DE  PAZNIC

 

 

          1.- Legea
nr. 333/08.07.2003 actualizata, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor
si protectia persoanelor

          2.- Legea nr. 477/2004 privind Codul de
conduita al personalului contractual

          3.- Legea nr. 215/2001 actualizata,
privind administratia publica locala.

 

 

 

 

 

                                                                                     PRIMAR,

Jrs.Meghesan Nicolae-Sorin