nr. 111 din data 26.09.2013 Privind modificarea art.1 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Tarnaveni nr.23/2013

ROMÂNIA


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR.111/2013


Privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târnăveni nr.23/2013


 


            Consiliul local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din data de 26  sptembrie 2013;


Văzând Referatul nr.18779/23.09.2013 întocmit de secretarul municipiului Târnăveni;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


           Articol unic. Se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târnăveni nr.23/28.02.2013 și va avea următorul conținut:


            Art.1. Se aprobă modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.22/202662/2010, în sensul retragerii dreptului de concesiune al S.C. COMPANIA AQUASERV TG. MUREȘ asupra mijloacelor fixe cuprinse în anexele 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 


  


Președinte de ședință,


     Șerban Maria


Avizează  pentru legalitate


   Secretar,


  Groza Viorel Răzvan