nr. 110 din data 26.09.2013 Privind aprobarea Contractului privind folosirea infrastructurii sistemului de distributie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public n municipiul Tarnaveni

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TARNAVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR.110/2013


 


Privind aprobarea Contractului privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public în municipiul Târnăveni


 


 Consiliul Local al Municipiului Tarnaveni întrunit în ședința ordinară din 26 septembrie.2013;


             Văzând referatul nr.18330/17.09.2013, întocmit de ing. Chirilă Monica din cadrul Unității Locale de Monitorizare, Strategii de dezvoltare;


În temeiul Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și a Legii nr.230/2006 a serviciului de iluminat public;


În conformitate cu prevederile Ordinului  nr. 86/2007  prin care s-a aprobat Regulamentul-cadru  al serviciilor de iluminat public și ale Ordinului comun nr. 5/93/2007 emis de ANRE și ANRSC, prin care s-a aprobat Contractul “ cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public;


Având în vedere prevederile art. 36 alin.(1), alin. (2) lit.d, alin. (6) lit.a pct.14, ale art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


 


Art.1. Se aprobă œContractul privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public în municipiul Târnăveni , care se va încheia între Municipiul Târnăveni și S.C. ELECTRICA TRANSILVANIA SUD S.A. “S.D.E.E. TÂRGU-MUREȘ.


Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnaveni.


          Președinte de ședință,


     Șerban Maria


 


 


Avizează  pentru legalitate


                                                                                                            Secretar,


                                                                                                 Groza Viorel Răzvan