nr. 109 din data 26.09.2013 Privind aprobarea procedurii de acordare a scutirii de la plata impozitului pentru cladirile utilizate pentru activitati social-umanitare de catre asociatii, fundatii si culte in Municipiul Tarnaveni

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA  NR.109/2013


Privind aprobarea procedurii de acordare a scutirii de la plata impozitului pentru clădirile utilizate pentru activități social-umanitare de către asociații, fundații și culte în Municipiul Târnăveni


 


 


Consiliul local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din 26 septembrie 2013;


            Văzând Referatul de specialitate al Direcției economice înregistrat sub nr. 18.561/19.09.2013 privind aprobarea Procedurii de acordare a scutirii de la plata impozitului pentru clădirile utilizate pentru activitățile social-umanitare de către asociații, fundații și culte în Municipiul Târnăveni;


            Având în vedere prevederile art.250 alin.(1), pct 19 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;


            În temeiul prevederilor art.27, art.36 alin.(2) lit.b și alin.(4) lit c coroborat cu prevederile art.45 alin.(2) lit c și art.115 alin(1) lit.b din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


 


Art.1. Se aprobă Procedura de acordare a scutirii de la plata impozitului pentru clădirile utilizate pentru activități social-umanitare de către asociații, fundații și culte în Municipiul Târnăveni conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta.


Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul municipiului  Târnăveni .


Președinte de ședință,


                È˜erban Maria


   Avizează pentru legalitate


Secretar,


Groza Viorel Răzvan