nr. 108 din data 26.09.2013 Privind decontarea cheltuielilor de transport pentru elevii de gimnaziu din localitatea apartinatoare Bobohalma

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.108/2013


 


Privind decontarea cheltuielilor de transport pentru elevii de gimnaziu din localitatea aparținătoare Bobohalma


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din 26 septembrie 2013;


Văzând Referatul de specialitate nr.18.637/19.09.2013, întocmit de ec.Muth Rodica “ Director executiv “ Direcția economică;


În conformitate cu  prevederile art.12, alin.(8), art.85, alin.(1) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art. 1. Se aprobă decontarea cheltuielilor de transport pentru elevii de gimnaziu din localitatea apaținătoare Bobohalma care au devenit elevii Școlii Gimnaziale ,,Traian  din  Târnăveni, începând cu data de 16.09.2013.


Art. 2. Decontarea cheltuielilor cu transportul elevilor de la Bobohalma la Târnăveni se va efectua de către Școala Gimanzială ,,Traian  Târnăveni către operatorul de transport, pe baza contractului încheiat între cele două părți.


Art.3. Suma necesară pentru finanțarea acestor cheltuieli pentru perioada 16.sept-31.dec.2013 va fi asigurată din creditele bugetare prevăzute în bugetul general al municipiului Târnăveni pe anul 2013, repartizate Școlii Gimanziale ,,Traian  Târnăveni prin H.C.L. nr.39/05.04.2013 și rămase disponibile după efectuarea finanțării cheltuielilor pentru transportul elevilor, conform prevederilor art.84 alin.(1) pentru anul școlar 2012-2013, urmând ca după achiziționarea și punerea în funcțiune a mijlocului de transport care va fi pus la dizpoziție pentru transportul elevilor, decontarea acestor cheltuieli să înceteze.


Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


Președinte de ședință,


                È˜erban Maria


 


               Avizează pentru legalitate


Secretar,


Groza Viorel Răzvan