nr. 107 din data 26.09.2013 Privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea navetei cadrelor didactice pentru lunile iulie si august 2013

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.107/2013


Privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea navetei cadrelor didactice pentru lunile iulie și august 2013,


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din 26 septembrie  2013;


Văzând Referatul de specialitate întocmit de director executiv “ Direcția economică , înregistrat sub nr. 18.435/18.09.2013;


În baza Instrucțiunilor  nr.2/17.02.2011, aprobate de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art. 1. Se aprobă sumele necesare pentru decontarea navetei cadrelor didactice pentru lunile iulie și august 2013, conform Anexei nr.1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


           Președinte de ședință,


                È˜erban Maria


 


               Avizează pentru legalitate


Secretar,


Groza Viorel Răzvan