nr. 106 din data 26.09.2013 Privind incetarea de drept a mandatului de consilier local si a mandatului de viceprimar al domnului Barmou Mohamed Kheir

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR.106/2013


Privind încetarea de drept a mandatului de consilier local și a mandatului de viceprimar al domnului Barmou Mohamed Kheir


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în ședința ordinară din 26 septembrie 2013.


Văzând referatul nr. 18483/18.09.2013 întocmit de primarul și secretarul municipiului Târnăveni.


În conformitate cu prevederile art.9 alin.(2) lit.a) și alin.(3) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;


În temeiul art. 36 alin. (1), al  art. 45 alin.(1) și al art.57 alin.(3) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art.1. Ia act de demisia domnului consilier local Barmou Mohamed Kheir, constată încetarea de drept a calității sale de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Târnăveni și declară vacant locul acestuia.


Art.2. Constată încetarea de drept a mandatului de viceprimar al municipiului Târnăveni al domnului Barmou Mohamed Kheir și declară vacantă funcția de viceprimar.


Art.3. Prezenta hotărâre se comunică domnului Barmou Mohamed Kheir și Uniunii Social Liberale   “ filiala MUREȘ.


 


 


 Președinte de ședință,


                È˜erban Maria


 


               Avizează pentru legalitate


Secretar,


Groza Viorel Răzvan