nr. 127 din data 31.10.2013 Privind disponibilizarea unui bun din domeniul privat al municipiului Tarnaveni

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL      


 


HOTĂRÂREA NR.127/2013


Privind disponibilizarea unui bun din domeniul privat al municipiului Târnăveni


 


Consiliul local al Municipiul Târnăveni, întrunit în sedința ordinară din data de 31 octombrie 2013;


         Văzând referatul cu nr. 21565/25.10.2013 privind aprobarea disponibilizării unor bunuri aflate în domeniul privat al Municipiului Târnăveni întocmit de consilier Damian Carmen înregistrat din cadrul Compartimentului Patrimoniu, Administrare, Relații cu Asociațiile de Proprietari.


  Având în vedere prevederile din anexa nr.1 la Hotărârea de Guvern nr. 841/1995, privind procedurile de transmitere fară plată și valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare.


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


 


H O T Ă R Ă ȘT E:


 


Art.1. Se aprobă disponibilizarea  următorului bun din domeniul privat al municipiului Târnăveni: Autoturism Citroen Xsara  cu numărul de înmatriculare MS 06 PMT, nr. de identificare VF7N1RHYB73196697, an de fabricație 2001 și număr de inventar 20050.


         Art.2. Cu aducerea la îndeplinire ai prezentei hotărâri se împuternicește primarul municipiului Târnăveni.


 


 


  Președinte de ședință,


                Toma Georgeta


          Avizează pentru legalitate


                                                                                        Secretar,


                                                                                Groza Viorel Răzvan