nr. 124 din data 31.10.2013 Privind aprobarea contului de executie al bugetului general al municipiului Tarnaveni la data de 30 septembrie 2013

R O M N I A                                                                        

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR.124/2013

Privind aprobarea contului de execuție al bugetului
general al municipiului Târnăveni la data de 30 septembrie 2013

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în
ședința ordinară din 31 octombrie 2013;

Văzând Raportul  privind  aprobarea 
execuției  bugetului general al
municipiului Târnăveni  la 30.09.2013, nr.
21.339/23.10.2013, întocmit de director executiv “ Direcția economică;

În
baza art. 49 alin.
(12) din Legea
finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările
ulterioare;

În
temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) și al 
art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă contul de
execuție al bugetului general al municipiului Târnăveni la 30.09.2013, conform
Anexelor nr.7,9,11,12,13, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului
Târnăveni.

Președinte de ședință,

        
    Toma Georgeta

 

Avizează pentru legalitate

                                                                                           Secretar,

                                                                                Groza Viorel Răzvan