nr. 123 din data 31.10.2013 Privind numirea unui consilier local care sa faca parte din Comisia de contestatii privind vanzarea spatiilor medicale

R O M N I A                                                               

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR.123/2013

Privind numirea unui consilier local care
să facă parte din Comisia de contestații privind vânzarea spațiilor medicale

 

Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni întrunit 
 în ședința ordinară din 31 octombrie
  2013;

Văzând
Referatul de specialitate întocmit de consilier Damian Carmen din cadrul Compartimentului Patrimoniu, Administrare, Relații cu
Asociațiile de Proprietari
, înregistrat cu nr.
21342/25.10.2013;

În
baza prevederilor
art.5 din
O.U.G. nr. 68/28.05.2013 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a
statului sau a unităților administrativ “ teritoriale cu destinație de cabinete
medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului
medical.

În
temeiul  art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1)  din Legea nr. 215 / 2001, privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1.
 Se desemnează domnul consilier  Modorcea Ovidiu Vasile ca să facă parte din
Comisia de contestații privind vânzarea spațiilor medicale, constituită în
temeiul dispoziției primarului municipiului Târnăveni.

Art.2.
Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul
Municipiului Târnăveni.

 

               Președinte
de ședință,

                   Toma Georgeta

 

 Avizează pentru
legalitate

 
                                                                                         Secretar,

                                                                                  Groza Viorel Răzvan