nr. 122 din data 31.10.2013 Privind rectificarea bugetului general centralizat al municipiului Tarnaveni pe anul 2013

R O M N I A                                                               

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR.122/2013

Privind rectificarea bugetului general
centralizat al municipiului Târnăveni pe anul 2013

 

 

Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni întrunit 
 în ședința ordinară din 31 octombrie
  2013;

Văzând
Referatul de specialitate întocmit de director executiv “ Direcția economică ,
înregistrat sub nr.
21.533/25.10.2013;

În
baza prevederilor
Legii
bugetului de stat pe anul 2013,
nr.5 din 22.02.2013 și a Legii finanțelor publice
locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare;

În
temeiul  art. 36 alin. (1) și (4) lit.
a) și al  art. 45 alin.(2), lit.a)  din Legea nr. 215 / 2001, privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.
Se aprobă rectificarea bugetului general centralizat al municipiului Târnăveni
pe anul 2013 conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.2.
Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul
Municipiului Târnăveni.

 

               Președinte
de ședință,

                   Toma Georgeta

 

 Avizează pentru
legalitate

 
                                                                                         Secretar,

                                                                                  Groza Viorel Răzvan