nr. 120 din data 31.10.2013 Privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna septembrie 2013

R O M N I A

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR.120/2013

Privind aprobarea sumelor necesare pentru
decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna septembrie 2013

 

 

Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din 31 octombrie  2013;

Văzând
Referatul de specialitate întocmit de director executiv “ Direcția economică ,
înregistrat sub nr. 21.178/21.10.2013;

În baza Instrucțiunilor  nr.2/17.02.2011, aprobate de către Ministerul
Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;

În
temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) și al 
art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1.
Se aprobă sumele necesare pentru decontarea navetei cadrelor didactice pentru
luna  septembrie  2013, conform Anexei nr.1 , care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.
Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul
Municipiului Târnăveni.

 

         

          Președinte
de ședință,

             Toma Georgeta

 

 Avizează pentru
legalitate

 
                                                                                         Secretar,

                                                                                  Groza Viorel Răzvan