nr. 119 din data 31.10.2013 Privind aprobarea cotizatiei anuale pentru municipiul Tarnaveni, in calitatea de membru al Asociatiei de dezvoltare Intercomunitara AQUA INVEST MURES

R O M N I A

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 119/2013

Privind aprobarea cotizației anuale pentru municipiul Târnăveni, în
calitatea de membru al Asociației de dezvoltare Intercomunitar㠝AQUA INVEST
MUREȘ 

 

            Consiliul local
municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară 31 octombrie 2013;

            Având în vedere Hotărârea
nr. 2/25.09.2013 a A.D.I. AQUAINVEST MUREȘ, înregistrată la instituția noastră
cu nr.19639/01.10.2013;

            În baza art.26 din Legea
nr.273/2006 privind finanțelor publice locale.

            În conformitate cu
dispozițiile art.16 alin.(2) lit. c) și lit. k) și ale art.20 alin.(3) și (5)
din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠝AQUA INVEST MUREȘ .

 În temeiul
prevederilor art. 36 alin. (2) lit.d), alin.(6) lit. a) pct.14 și ale art. 45
alin. (1)  din Legea administrației
publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările
ulterioare,    

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă cotizația anuală pentru municipiul Târnăveni, în
calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitar㠝AQUA INVEST MUREȘ ,
în cuantum de 0,75 lei/locuitor.

Art.2. Sumele necesare achitării cotizației au fost prevăzute în
bugetul general al municipiului Târnăveni.

Art.3. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2013,
pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Tîrnaveni.

 

               Președinte
de ședință,

                  Toma Georgeta

 

Avizează pentru
legalitate

                                                                                                                Secretar,

                                                                                                     Groza Viorel Răzvan