nr. 118 din data 31.10.2013 Privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a unor bunuri, scoaterea lor din functiune, precum si retragerea dreptului de concesiune a S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. TG. MURES asupra acestor bunuri

ROMÂNIA                                                                                                    

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.118/2013

Privind trecerea din domeniul public
în domeniul privat a unor bunuri, scoaterea lor din funcțiune,  precum și retragerea dreptului de concesiune a

 S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. TG. MUREȘ asupra acestor
bunuri

 

         Consiliul local al Municipiului
Târnăveni în sedință ordinară din data de 31 
octombrie 2013;

          Având în vedere Referatul de
specialitate  p
rivind  privind
aprobarea   trecerii din domeniul public
în domeniul privat al municipiului Târnăveni a bunurilor cuprinse în Anexele
nr.1 și 2, scoaterea din funcțiune în vederea 
valorificării sau casării  lor
după caz , retragerea dreptului de concesiune asupra  bunurilor înscrise în Anexa nr.2 și revocarea
H.C.L. nr.39/2012, H.C.L. nr.21,22,23,32 și 111/2013,
întocmit  în
cadrul Direcției economice și înregistrat sub nr. 21.461/24.10.2013;

         Văzând Adresele nr.215.313 și
nr.215.393/2013 înaintate de
S.C. Compania
Aquaserv S.A Tg.MUREȘ ;

În conformitate cu dispozițiile O.G. nr.112/2000 pentru reglementarea
procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor
corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților
administrativ-teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001,
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

            Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul
public în domeniul privat al municipiului Târnăveni a bunurilor cuprinse în
Anexa nr.1și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2.
Se aprobă scoaterea din funcțiune a bunurilor cuprinse în Anexele nr.1și 2 în
vederea  valorificării sau casării, după
caz .

            Art.3.
Se aprobă  modificarea Contractului
de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de
canalizare nr.22/202662/2010, în sensul retragerii dreptului de concesiune
al 
S.C. Compania Aquaserv S.A Tg.MUREȘ  asupra
bunurilor cuprinse în Anexa nr.2.

            Art.4. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean MUREȘ
domnul Ciprian Dobre, să semneze actul adițional la contractul de delegare a
gestiunii nr.22/202662/2010, încheiat cu S.C. COMPANIA AQUASERV TG. MUREȘ privind
modificarea listei bunurilor  proprietate
publică a municipiului Târnăveni concesionate operatorului regional.

            Art.5.Se revo 
H.C.L.
nr.39/2012, H.C.L. nr.21,22,23,32 și 111/2013.

            Art.6.Cu
aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul
Municipiului Târnăveni.

 

Președinte
de ședință,

     Toma Georgeta

 

 

 

Avizează pentru legalitate,

         Secretar

                                        Groza
Viorel Răzvan