nr. 116 din data 31.10.2013 Privind aprobarea Actului aditional nr.5 la Contractul de concesiune nr.5372/15.03.2012

R O M N I A

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 116/2013

Privind aprobarea Actului adițional nr.5 la Contractul de concesiune
nr.5372/15.03.2012

 

           Consiliul local
municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară 31 octombrie 2013;

            Având în vedere
Referatul  nr.21435/24.10.2013 întocmit
de  către consilier Damian Carmen din
cadrul Compartimentului Patrimoniu, Administrare, Relații cu Asociațiile de
Proprietari;

 În temeiul
prevederilor art. 36 alin. (1) și ale art. 45 alin. (1)  din Legea administrației publice locale nr.
215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,        

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă Actul adițional nr.5 la Contractul de concesiune
nr.5372/15.03.2012 încheiat între Municipiul Târnăveni șu S.C. SOLSTARK POWER
SRL “ Timișoara.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei
hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Tîrnaveni.

 

              

 

            Președinte de ședință,

                  Toma Georgeta

 

Avizează pentru
legalitate

                                                                                                                Secretar,

                                                                                                     Groza Viorel Răzvan