nr. 115 din data 31.10.2013 Privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Activitatii Voluntarilor Politiei Locale in cadrul Directiei Politia Locala

R O M N I A

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 115/2013

Privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a
Activității Voluntarilor Poliției Locale în cadrul Direcției Poliția Locală

 

           Consiliul local
municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară 31 octombrie 2013;

            Având în vedere Expunerea
de motive nr.21552/25.10.2013 întocmită de 
Director executiv ec. Gurghean Crișan din cadrul Direcției Poliția
Locală;

 În conformitate cu
dispozițiile Legii nr.195/2001 privind voluntariatul, republicată;

           În temeiul prevederilor
art. 36 alin. (1), alin.(6) lit.a) și ale art. 45 alin. (1)  din Legea administrației publice locale nr.
215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,    

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare a
Activității Voluntarilor Poliției Locale în cadrul Direcției Poliția Locală așa
cum este prezentat în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.2. Se aprobă  modelul
contractului de voluntariat, în care sunt stipulate drepturile și obligațiile
voluntarului minimal obligatorii, prezentat în anexa 2 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri,
se încredințează Primarul Municipiului Tîrnaveni.

 

     Președinte de ședință,

         Toma Georgeta

 

 Avizează pentru legalitate

                                                                                                                Secretar,

                                                                                                     Groza Viorel Răzvan

 

 

Anexa 1 la
HCL NR.115/2013

REGULAMENT

   privind Organizarea
și Funcționarea Activității Voluntarilor Poliției Locale în             cadrul Directiei Politia Locala
din Primaria Mun. Tarnaveni

Generalități

art. 1. Prezentul regulament reglementează activitatea de
voluntariat a persoanelor fizice în cadrul  Directiei Poliția Locala din Primaria  Mun.Târnăveni.

art. 2. Activitatea de voluntariat a persoanelor fizice în
cadrul Directiei Politia Locala din Primaria Mun.Târnăveni. va respecta
prevederile legale reglementate prin Legea 195/2001 “ legea voluntariatului (republicată în Monitorul Oficial, Partea I
nr. 276 din 25/04/2007)
, Ordonanța Guvernului nr. 58/2002 “ pentru
modificarea și completarea legii voluntariatului și Legea 629/2002 “ pentru
aprobarea legii voluntariatului. Astfel:

a) voluntariatul
este activitatea de
interes public desfășurată din proprie inițiativă de orice persoană fizică, în folosul
altora, fără a primi o contraprestație materială;

b) activitatea de interes public reglementată se desfășoară în domeniul apărării ordinii și liniștii
publice în cadrul Municipiului Târnăveni;

c) activitatea de
voluntariat are la bază următoarele principii:

– participarea ca
voluntar, pe baza consimțământului liber exprimat;

– implicarea activă
a voluntarului în viața comunității;

– desfășurarea
voluntariatului cu excluderea oricărei contraprestații materiale din partea
beneficiarului activității, respectiv
Primaria Mun. Tarnaveni;

– participarea persoanelor la
activități de voluntariat se face pe baza egalității de șanse și de tratament,
fără nici un fel de discriminare;

d) activitatea de voluntariat se va desfășura pe baza unui
Contract de Voluntariat încheiat în formă scrisă între Primaria Tarnaveni prin
Directia Politia Locala, ca organizație gazdă, și voluntar, în condiții de
libertate contractuală a părților și cu respectarea prevederilor legale.

Reguli generale privind activitatea de
voluntariat

art. 3. Poate fi voluntar în activitatea specifică Poliției orice persoană care
îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 
este majoră , fără cazier judiciar sau antecedente penale
;

 
consimte benevol să acționeze ca voluntar și are
capacitate deplină de exercițiu;

 
are cetățenia română și domiciliul pe raza municipiului
Târnăveni ;

 
este cunoscută cu o comportare civilizată, este discretă
și nu are vicii care să atragă comentarii negative din partea comunității, ori
afecțiuni psihice;

 
are o stare de sănătate corespunzătoare,
atestată pe bază de examen medical de specialitate;

 

art. 4. Selecția și recrutarea voluntarilor se va face în urma
unui interviu, având la bază cererea scrisă a acestora și documentele care să
ateste îndeplinirea cerințelor menționate.

 

            Din
comisie vor face parte 5 angajați ai Poliției 
Locale, cu funcție de conducere la nivelul birourilor si serviciilor
operative, iar concluziile finale vor fi supuse avizării conducătorului
instituției.

 

art. 5. Instruirea voluntarilor se va realiza prin parcurgerea
unor cursuri de a căror promovare este condiționată dobândirea calității de
voluntar al Poliției Locale a Mun.Târnăveni.

 

Principalele activități și
obligații ale voluntarului

 

art. 6. Principalele activități în care poate fi implicat
voluntarul Poliției Locale Tarnaveni sunt:

  Popularizarea
unor acte normative, distribuirea unor pliante și difuzarea unor publicații și
afișe privind unele măsuri preventive și de autoapărare;

  Participarea
la acțiunile Poliției Locale ce vizează prevenirea faptelor antisociale;

  Organizarea
unor activități ce vizează ordinea și liniștea publică în parcări, în zona
localurilor publice, parcuri, unități de învățământ sau alte locuri;

  Sprijinirea
personalului Poliției Locale ce acționează pentru menținerea ordinii și
liniștii publice pe raza Municipiului Târnăveni, cu diferite ocazii;

  Executarea
unor activități de patrulare și supraveghere în anumite zone, în scopul
prevenirii comiterii de fapte antisociale și infracțiuni;

  Voluntarii
vor patrula, de regulă, având peste ținută o vestă reflectorizantă cu
inscripția žVoluntar “ Poliția Locala  și obligatoriu asupra lor legitimația
și insigna de voluntar;

  Voluntarii
vor patrula atât în patrule mixte însoțind polițiștii, cât și în patrule
formate din minim doi voluntari, situație în care unul dintre aceștia, desemnat
de șeful de schimb, este œșef de patrul㠝;

  În
nici o situație în care patrula este formată exclusiv din polițiști voluntari,
aceasta nu va intervenii singură în rezolvarea problemelor operative, sarcina
principală fiind de informare urgentă și de culegere de date necesare
stabilirii stării de fapt și de drept.

 

art. 7. Orice acțiune a voluntarului Poliției Locale  trebuie să se raporteze, în principal,
următoarelor reguli:  1. Respectarea
   drepturilor cetățenilor, fără nici o deosebire;

  2. Respectarea
   legii, în orice situație sau împrejurare;

  3. Voluntarul
   nu acționează niciodată singur, doar în prezența polițistului;

  4. Voluntarul
   respectă întotdeauna indicațiile polițistului ;

  5. În
   timpul activităților desfășurate în comun cu polițiștii, voluntarul
   poartă întotdeauna o ținută decentă și echipamentul inscripționat, are la
   vedere însemnele distinctive (insigna) și are asupra sa legitimația de
   voluntar;

  6. Indiferent
   de activitate, voluntarul are obligația de a proteja viața, sănătatea și
   integritatea corporală a propriei persoane, a polițistului și a tuturor
   cetățenilor;

  7. Orice
   prejudiciu material sau ne-material, înregistrat din cauza acțiunii sau
   inacțiunii voluntarului desfășurate fără respectarea prevederilor din
   Regulament, este suportat de către acesta;

  8. În
   orice situație, voluntarul păstrează o ținută și o atitudine
   cuviincioasă, corespunzătoare;

  9. Folosirea
   mijloacelor și a procedeelor de imobilizare sau autoapărare se face numai
   în condițiile legii și numai dacă situația o impune;

  10. În
   situațiile în care voluntarul este martor al diferitelor evenimente,
   anunță imediat Poliția Locala, fără să acționeze independent în calitate
   de voluntar;


 

art. 8.
Voluntarul nu va folosi legitimația, însemnele distinctive și echipamentul din
dotare în alte situații sau în alte scopuri decât cel pentru care i-au fost
încredințate.

       În baza legitimației de
voluntar acesta are dreptul de a călătorii gratuit pe mijloacele de transport
în comun aparținând žS.C. TAR S.A. 

 

Reguli tactice aplicabile în
diferite situații

 

art. 9. La intervenția în cazuri cu minori, femei, bătrâni,
persoane cu afecțiuni psihice, trebuie avut în vedere faptul că aceste persoane
au nevoie de sprijin sau îndrumare și trebuie tratate cu tact.

      Este posibilă apariția unor astfel de
cazuri în situații cum ar fi tulburarea liniștii publice, încăierări sau
dispariții, atunci când voluntarul își desfășoară activitatea împreună cu
polițistul local. În relația cu aceste persoane, voluntarul va respecta
următoarele reguli:

  Tonul
conversației trebuie să fie calm, liniștit, înțelegător;

  Se
va urmări câștigarea încrederii persoanelor respective;

  Se
va încerca implicarea unor membrii ai familiei în rezolvarea situațiilor,
atunci când este nevoie;

  Sprijinirea
polițistului în luarea anumitor măsuri și respectarea indicațiilor acestuia;

  Supravegherea
cu atenție a persoanelor și a zonei unde se acționează.

 

art. 10. La intervenția în cazuri cu persoane aflate sub
influența băuturilor alcoolice, trebuie înțeles că aceste persoane se pot
manifesta pașnic, dar pot foarte repede să devină agresive. Orice măsură legală
împotriva acestora (dacă este cazul) trebuie luată, de regulă, când acestea își
revin din starea de beție. În astfel de situații, voluntarul poliției locale va
respecta următoarele reguli:

  Persoanele
care se manifestă agresiv și pun în pericol integritatea corporală a altor
persoane sau tulbură grav ordinea și liniștea publică sunt imobilizate de către
polițistul local și conduse la sediul poliției locale. Voluntarul acordă
sprijin polițistului local în această acțiune, participând la imobilizarea
acesteia și protejarea vieții, a sănătății și integrității corporale a oricăror
persoane;

  La
constatarea, observarea oricăror evenimente antisociale va informa de urgență
polițiștii locali;

  Va
sprijini polițistul local în culegerea oricăror date și informații care pot
contribui la lămurirea împrejurărilor în care a avut loc evenimentul;

  Tonul
conversației cu aceste persoane trebuie să fie calm și politicos, având în
vedere că de regulă acestea sunt excesiv de sensibile la orice observații;

  Se
va apela la ajutorul altor cetățeni ce pot interveni în rezolvarea situației;

  Va
supraveghea cu atenție persoanele și zona unde are loc intervenția.

 

art. 11. Există situații în care un
număr mare de persoane participă la diferite evenimente organizate (sărbători,
festivaluri, întruniri etc.) sau neorganizate (manifestații spontane) unde
trebuie luate măsuri de menținere a ordinii și liniștii publice. Reguli care
trebuie avute în atenție de către voluntarul poliției locale:

  Nu
se fac comentarii ce pot incita participanții la aceste întruniri;

  Voluntarul
respectă consemnul sau indicațiile date de polițistul local pentru desfășurarea
activității;

  Se
supraveghează cu atenție mulțimea, pentru identificarea oricăror situații ce
pot afecta ordinea și liniștea publică, siguranța cetățenilor sau a bunurilor;

  Orice
situație deosebită este anunțată imediat poliției locale;

  În
cazul manifestațiilor spontane, se informează despre caracterul acesteia,
numărul aproximativ de participanți, intenții acestora și se încearcă
identificarea inițiatorilor acțiunii;

  Se
urmărește evitarea altercațiilor și a încăierărilor

  Ținuta
și echipamentul voluntarului trebuie să fie în perfectă stare.

 

art. 12. Sunt frecvente situațiile în
care voluntarul poate acționa, în sprijinul Poliției, în cazul scandalurilor și
al încăierărilor în locuri și localuri publice. Diversitatea acestor situații
și uneori amploarea lor, determină modalități complexe și multiple de
intervenție din partea polițiștilor. De regulă, aceste situații au ca  factor determinant consumul excesiv de
alcool, de aceea voluntarul trebuie să țină cont și de regulile specifice de
intervenție în aceste situații. În plus, voluntarul poliție trebuie să cunoască
următoarele reguli:

  Intervenția
se pregătește din timp și nu se acționează precipitat;

  Orice
informație despre natura conflictului, părțile implicate, căile de acces în
zonă sau în localul public și distribuirea spațiilor interioare, sunt foarte
importante încă din etapa de pregătire a intervenției;

  În
situațiile în care este pusă în pericol viața, sănătatea sau integritatea
corporală a vreunei persoane, voluntarul acționează cu prioritate pentru
imobilizarea agresorului, împreună cu polițistul local și cu alți cetățeni;

  Sunt
respectate cu strictețe toate indicațiile polițistului;

  Nu
se acționează individual;

  Tonul
conversației trebuie să fie calm, ferm și cuviincios, evitându-se reproșurile,
observațiile, jignirile;

  Reține
orice detalii despre persoane sau împrejurări ce pot influența modul de
rezolvare al evenimentului și le comunică polițistului local;

  Se
acordă sprijin poliției locale pentru conducerea persoanelor implicate la
sediul poliției locale ;

  Dacă
există victime, se anunță orice unitate medicală pentru acordarea ajutorului
necesar.

 

art. 13. În cazul observării săvârșirii unei infracțiuni,
indiferent de natura ei, voluntarul respectă următoarele reguli:

  Sprijină
polițistul local pentru salvarea victimelor și acordarea primului ajutor;

  Participă
la prinderea autorului faptei, în cazul infracțiunilor flagrante, respectând
indicațiile polițistului local;

  Acordă
sprijin pentru marcarea locului faptei, eliminarea altor pericole, conservarea
eventualelor probe din zonă, fără a aduce modificări;

  Asigură
paza locului faptei până la sosirea echipei de cercetare;

  Înlătură
eventualii curioși, solicitând acestora să respecte distanța de siguranță;

  Supraveghează
cu atenție zona și persoanele din apropiere pentru identificarea eventualilor
martori și comunică polițistului local datele acestora.

 

art. 14. Conflictele inter și intrafamiliale pot fi simple
certuri și contraziceri acute sau agresiuni fizice dintre cele mai grave.
Intervenția este necesară pentru evitarea situațiilor în care este pusă în
pericol viața, sănătatea și integritatea persoanelor. Reguli ce trebuie
respectate în aceste situații:

  Intervenția
are loc numai după o etapă pregătitoare, în cadrul căreia sunt adunate
informații despre natura conflictului, numărul persoanelor implicate, date
despre locul intervenției, amplasarea căilor de acces și distribuirea spațiilor
interioare etc.

  Este
interzisă pătrunderea în locuința proprietarului fără invitația (scrisă) a
uneia dintre persoanele implicate ce  are
și calitate de proprietar sau numai în situația în care există date certe că
este pusă în pericol viața sau integritatea unei persoane;

  La
locul conflictului, voluntarul va sta la 1-2 m în lateral față de polițistul local,
permițând acestuia să fie văzut din interiorul casei;

  Va
supraveghea cu atenție persoanele din jur, nepermițând acestora vreo agresiune
asupra sa ori asupra polițistului local;

  Dacă
sunt invitați în interior, voluntarul va pătrunde imediat după polițistul
local, împreună cu proprietarul, supraveghindu-l în permanență;

  Tonul
conversației trebuie să fie calm, ferm, politicos;

  Voluntarul
acordă sprijin polițistului local, ascultând indicațiile acestuia;

 

art. 15. În cazul unor evenimente, rare ca frecvență de apariție,
dar intense din punct de vedere emoțional, cum ar fi amenințările cu
sinuciderea sau cu autoincendierea, calmul și stăpânirea de sine sunt
esențiale. Voluntarul poliției  trebuie
să respecte următoarele reguli:

  Acordă
sprijin polițistului local  și ascultă
indicațiile acestuia;

  Nu
intervine în timpul discuțiilor sau al negocierilor;

  Dacă
este posibil, sprijină polițistul pentru imobilizarea persoanei;

  Anunță
salvarea și/sau pompierii despre evenimentul aflat în desfășurare;

  Solicită
eventualilor curioși să stea la distanță și ia măsuri pentru îndepărtarea
oricăror persoane sau obiecte periculoase din zonă;

  Solicită
sprijin cetățenilor pentru a fi aduse în zonă, cât mai repede, pături,
stingătoare sau alte materiale de care este nevoie;

 

art. 16. Cu ocazia activităților desfășurate în comun cu
polițistul local, voluntarul poate desfășura unele activități pe linie de
circulație rutieră: supravegherea modului de afluire/defluire a elevilor
înspre/dinspre școală în special în zona trecerilor pentru pietoni, sprijinirea
polițistului rutier cu ocazia intervenției la evenimente rutiere, activități în
cadrul unor dispozitive speciale instituite în anumite situații (adunări cu
public numeros, activități organizate etc.), fiind obligat să respecte
următoarele reguli:

  Ascultă
indicațiile polițistului local, asigurându-se în permanență că nu este pusă în
pericol viața, sănătatea și integritatea corporală a propriei persoane, a
polițistului sau a altor cetățeni;

  Asigură
zona unde își desfășoară activitatea, supraveghind în permanență persoanele și
vehiculele din apropiere;

  Înlătură
curioșii, îndepărtând persoanele care încalcă zona sau perimetrul indicat de
polițistul local;

  Participă
la luarea măsurilor de siguranță rutieră stabilite de polițistul local rutier;

  Sprijină
polițistul local atunci când acesta îl solicită, pentru diferite situații;

  Va
purta obligatoriu peste ținută o vestă fosforescentă cu inscripția  žVoluntar “ Poliția Locala 

 

art. 17. În situațiile în care voluntarul observă următoarele
fapte antisociale:

 
circulația căruțelor pe raza municipiului;

 
prezența în locuri publice a persoanelor care apelează la
mila trecătorilor;

 
prezența taberelor de rromi;

 
plimbarea animalelor de companie în locuri interzise;

 
distrugeri de pe domeniul public;

 
conturbarea liniștii publice, inclusiv de către membrii
unei žgăști de cartier ;

 
autovehicule parcate neregulamentar sau pe spații verzi;

 
deteriorarea unor indicatoare rutiere;

 
depozitări ilegale de deșeuri de orice tip;

 
vehicule abandonate pe domeniul public sau privat al
statului;

 
murdărirea carosabilului de către autovehicule cu roți
necurățate;

 
deteriorări ale mobilierului urban;

 
lipirea de afișe în locuri neautorizate;

 
amenajarea neautorizată a rampelor de deșeuri;

 
vânzarea de produse în locuri neautorizate;

 va anunța imediat poliția locala sau la
numărul de urgențe ž112 , fără să acționeze independent.

Dispoziții finale

art. 18. Scopul principal al activității de
voluntariat îl reprezintă asigurarea transparenței activității poliției locale,
precum și informarea cetățenilor cu privire la actele normative și procedurile
legale aplicabile pe raza municipiului.

art. 19. De asemenea, se urmărește multiplicarea
vectorilor de observare și combatere a faptelor antisociale.

art. 20. În subsidiar, se urmărește
atât creșterea gradului de implicare civică a cetățenilor, cât și
eficientizarea activității Directiei Poliției Locale .

art. 21. Coordonarea activității voluntarilor,
precum și preluarea informațiilor transmise de către aceștia și predarea spre
rezolvare structurilor  competente, se
face de către Directia Poliția Locala.

art. 22. Periodic, Directia Poliția Locala va
prezenta primarului municipiului informări cu privire la activitățile
desfășurate de voluntari, eficiența muncii acestora, precum și eventuale
propuneri de îmbunătățire a activității.

art. 23. Organizația gazdă “ Primaria Municipiului
Târnăveni prin Directia Politia Locala “ va păstra un registru de evidență a
voluntarilor, a duratei și a tipului activității desfășurate de aceștia.

art. 24. La terminarea perioadei de voluntariat,
organizația gazdă va elibera un certificat nominal care să recunoască prestarea
activității de voluntar, precum și aptitudinile dobândite.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA                                                                             Anexa
2 la HCL NR.115/2013

JUDEȚUL MUREȘ

PRIMĂRIA

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

DIRECȚIA
POLIȚIA LOCALĂ

NR ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

 

 

 

 

CONTRACT DE
VOLUNTARIAT NR. ¦ ¦/ ¦ ¦ ¦

 

 

Art.1 PARTILE CONTRACTANTE:

         
 Municipiul Târnăveni- Directia Politia Locala, cu sediul în
Târnăveni, str.Republicii  nr.61, jud.
MUREȘ, reprezentată de jurist MEGHESAN NICOLAE SORIN, in calitate de Primar si
GURGHEAN CRISAN, in calitate de Director Executiv al Directiei Politia Locala,
în calitate de Beneficiar al voluntariatului, și

         
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦, fiul lui ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ și al ¦ ¦ ¦ ¦ ¦..,  născut la data de ¦ ¦ ¦ ¦ ¦, în localitatea
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦, domiciliat în ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦, posesor al actului de identitate
seria ¦ ¦.. nr ¦ ¦ ¦ ¦ ¦.., eliberat de ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦la data de ¦ ¦ ¦ ¦. în calitate de Voluntar,
s-a încheiat prezentul contract, cu titlu oneros în conformitate cu Legea
voluntariatului nr. 195/20.04.2001.

 

Art.2 OBIECTUL CONTRACTULUI:

Îl constituie desfășurarea unor activități în următoarele domenii:

·        
Popularizarea unor acte normative, distribuirea unor pliante și
difuzarea unor publicații și afișe privind unele măsuri preventive și de
autoapărare;

·        
Participarea la acțiunile Directiei Poliția Locala a Mun.Târnăveni ce
vizează prevenirea faptelor antisociale;

·        
Organizarea unor activități ce vizează ordinea și liniștea publică în
parcări, în zona localurilor publice, parcuri, unități de învățământ sau alte
locuri;

·        
Sprijinirea personalului Directiei Poliția Locala ce acționează pentru
menținerea ordinii și liniștii publice pe raza Municipiului Târnăveni, cu
diferite ocazii;

·        
Executarea unor activități de patrulare și supraveghere în anumite zone,
în scopul informării instituției cu privire la aspectele negative constatate;

·        
Fără obținerea unei contraprestații în bani.

 

Art.3 DREPTURILE SI OBLIGATIILE VOLUNTARULUI:

3.1 Drepturi:

         
de a participa activ la elaborarea și derularea acțiunilor în
considerarea cărora se încheie prezentul contract;

         
de a desfășura activități in concordanta cu Regulamentul privind
Organizarea și Funcționarea Activității Voluntarilor Poliției Locale;

         
de a i se asigura un loc unde să-și desfășoare activitatea  și accesul la echipamentul și consumabilele
necesare derulării activității;

         
de a i se asigura de către beneficiarul voluntariatului, instructajul
privind protecția muncii, în funcție de natura și de caracteristicile
activității pe care o desfășoară;

         
de a i se elibera de către beneficiarul voluntariatului, certificatul
nominal care atestă calitatea de voluntar;

         
de a beneficia de titluri onorifice, decorații, premii, în condițiile
legii.

3.2 Obligații:

         
să respecte drepturile omului și libertățile fundamentale în relația cu
cetățenii;

         
să respecte prevederile constituționale legale în vigoare si hotararile
Consiliului Local in materie;

         
să îndeplinească la timp sarcinile primite din partea beneficiarului
voluntariatului;

         
să anunțe din timp orice schimbare survenită în derularea programului
(inclusiv întârzieri, absențe, etc.);

         
sa prezinte rapoartele de activitate;

         
să păstreze confidențialitatea informațiilor la care are acces în cadrul
activităților de voluntariat, inclusiv după încetarea activității;

         
să participe la cursurile de instruire organizate, inițiate sau propuse
de către beneficiarul voluntariatului;

         
să cunoască misiunea si activitățile beneficiarului voluntariatului;

         
să ocrotească bunurile pe care le folosește în cadrul activității de
voluntariat;

         
să aibă un comportament adecvat;

         
sa cunoasca si sa respecte intocmai procedurile specifice si prevederile
Regulamentului privind Organizarea si Functionarea Activitatii voluntarilor
Politiei Locale;

3.3.Costul oricăror
prestații medicale, împotriva riscurilor de accident și de boală, ce decurg din
natura activităților desfășurate, se suportă integral de către voluntar
.

 

Art.4 DREPTURILE SI OBLIGATIILE BENEFICIARULUI
VOLUNTARIATULUI:

4.1 Drepturi:

         
de a retrage voluntarului calitatea de œVoluntar al Poliției Locale ,
dacă acesta nu respectă prevederile prezentului contract;

         
de a deține toate drepturile asupra materialelor, rapoartelor,
informațiilor, documentației și a altor materiale scrise, create, colectate
sau/și produse de voluntar, atât în perioada desfășurării activităților cât și
după încheierea acesteia;

         
de a verifica și a superviza activitatea voluntarului;

         
de a cere informații și recomandări despre voluntar, altor persoane.

4.2 Obligații:

         
să-l trateze pe voluntar ca pe un coleg cu drepturi egale, în timpul
serviciului;

         
să asigure voluntarului un loc unde să-și desfășoare activitatea  și accesul la echipamentul și consumabilele
necesare;

         
să asigure condiții legale de protecție a muncii în funcție de natura și
caracteristicile activităților desfășurate de voluntar;

         
să elibereze voluntarului certificatul nominal care atestă calitatea de
œVoluntar al Poliției Locale ;

         
să-l sprijine în realizarea intereselor profesionale și să îl
coordoneze.

 

Art.5 DURATA CONTRACTULUI:

Prezentul contract se încheie pentru o perioadă de ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ , cu
posibilitatea prelungirii pentru o perioadă de încă 1 (un) an, cu acordul
ambelor părți.

Programul și durata timpului de lucru sunt stabilite în funcție de
nevoile curente ale beneficiarului.

 

Art.6 RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ:

      Neexecutarea sau executarea
necorespunzătoare a obligațiilor asumate prin prezentul contract atrage
răspunderea părții în culpă, fiind supusă regulilor prevăzute de Codul Civil.

 

Art.7 ÎNCETAREA ȘI MODIFICAREA CONTRACTULUI:

Denunțarea unilaterală a contractului de voluntariat are loc din
inițiativa oricărei părți, fără obligația prezentării motivelor. La încetarea
contractului se va preda certificatul de voluntar, precum și legitimația,
insigna, vesta inscripționată și toate bunurile primite de la Poliția 
Locala.

Participarea voluntarului la activități împreună cu polițistul local,
inclusiv folosirea unor obiecte, materiale sau mijloace de transport proprii,
nu se remunerează din partea instituției, fiind considerate acte benevole, în
sprijinul beneficiarului.

Dacă pe parcursul executării prezentului contract intervine, independent
de voința părților, o situație de natura să îngreuneze executarea obligațiilor
ce revin voluntarului, contractul va fi cumulat sau renegociat.

Renegocierea contractului de voluntariat se va face la cererea scrisă a
uneia dintre părți, formulată în termen de 15 zile de la data la care a
intervenit respectiva situație.

 

Art.8 LITIGII:

      Litigiile izvorâte din
încheierea, modificarea, executarea sau încetarea prezentului contract sunt de
competența instanțelor judecătorești, dacă părțile contractante nu le rezolvă
pe cale amiabilă.

 

Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, fiecare având aceeași
valoare juridică.

 

 

 

 

      Beneficiar al
voluntariatului,                                              
Voluntar,

MUNICIPIUL
TARNAVENI PRIN

                 PRIMAR

           jrs. MEGHESAN NICOLAE  SORIN                             ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦..