nr. 114 din data 31.10.2013 privind alegerea viceprimarului

R O M N I A

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R R EA NR. 114/2013

privind alegerea viceprimarului

 

           Consiliul local
municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară 31 octombrie 2013;

            Având în vedere referatul
nr.21545/25.10.2013 întocmit de 
secretarul municipiului Târnăveni;

 În conformitate cu
dispozițiile art. 11 din Ordonanța nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-
cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată și modificată
prin Legea nr.673/2002;

           În temeiul prevederilor
art. 45 alin. (5) și ale art. 57 alin. (3) și alin.(7) din Legea administrației
publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările
ulterioare         

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

            Articol unic. Se
alege domnul Sim Florin Daniel, în funcția
de  viceprimar al municipiului  Târnăveni.       

           

 

     Președinte de ședință,

         Toma Georgeta

 

Avizează pentru legalitate

                                                                                                                Secretar,

                                                                                                     Groza Viorel Răzvan