nr. 112 din data 31.10.2013 Privind validarea mandatului de consilier local al domnului Marcu Florin

R O M N I A

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA
NR. 112/2013

Privind
validarea mandatului de consilier local al

domnului
Marcu Florin

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în ședința ordinară din 31 octombrie 2013.

Având în vedere încetarea de drept a mandatului de
consilier local al domnului Barmou Mohamed Kheir, constatată prin Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Târnăveni nr.106/2013, precum și adresa
nr.119466/30.09.2013 a Partidului Social Democrat “ Organizația Județeană MUREȘ;

Văzând procesul verbal întocmit de Comisia de
validare, constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului
Târnăveni nr.1/2012;

În conformitate cu prevederile art.96 alin.(9) din Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.31
alin.(5) și 311 din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 În temeiul art.
45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se validează mandatul de consilier local al
domnului Marcu Florin, supleant pe lista de candidați al Uniunii Social
Liberale, la alegerile locale din 10 iunie 2012.

Art.2.
Domnul consilier local Marcu
Florin va face parte din
Comisia  pentru
activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, tineret și
sport.

 

Art.3. Hotărârile Consiliului Local al Municipiului
Târnăveni nr. 2/21.06.2012 privind validarea și invalidarea mandatelor de
consilier local și nr.6/21.06.2012 privind constituirea comisiilor de
specialitate, se modifică în mod corespunzător.

 

 Art.4. Prezenta hotârâre se comunică domnului Marcu Florin,
prin grija secretarului municipiului Târnăveni.

 

Art.5. Prezenta hotărâre poate fi atacată la
instanța de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare.

 

 

 Președinte de ședință,

               Toma Georgeta

               Avizează pentru legalitate

Secretar,

Groza Viorel Răzvan