nr. 136 din data 28.11.2013 Privind revocarea Hotararii Consiliului local al Municipiului Tarnaveni nr.83/2013

ROMÂNIA


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR. 136/2013


Privind revocarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Târnăveni nr.83/2013


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din data de 28 noiembrie 2013.


Văzând referatul nr.23559/22.11.2013 întocmit de secretarul municipiului Târnăveni.


În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1 lit. a și e din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, republicată.


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Articol unic.  Se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târnăveni nr. 83/2013.


 


         Președinte de ședință,


             Torok Cristina


 


 


 


                                                                           Avizează pentru legalitate


                                                                                          Secretar


                                                                               Groza Viorel Răzvan