nr. 135 din data 28.11.2013 Privind desemnarea unui consilier local care sa faca parte din Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale nr.3 Tarnaveni

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR. 135/2013


Privind desemnarea unui consilier local care să facă parte din Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr.3 Târnăveni


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de  28 noiembrie 2013.


Văzând Referatul nr. 23546/22.11.2013, întocmit de secretarul municipiului Târnăveni.


În baza prevederilor art. 33, din Ordinul nr.4925/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ, modificat și completat;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art.1. Se mandatează domnul consilier local SIM FLORIN DANIEL, să facă parte din consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale nr.3 Târnăveni.


Art.2. Se revocă hotărârea consiliului local al municipiului Târnăveni nr.51/2012


 


 


Președinte de ședință,


              Torok Cristina  


  


                                                             Avizează pentru legalitate


            Secretar,


                                                                      Groza Viorel Răzvan