nr. 132 din data 28.11.2013 privind aprobarea planului de ocupare a funciilor publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului Trnveni si serviciile publice de interes local, pentru anul 2014

ROMÂNIA


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL      


 


                                              


        


HOTĂRÂREA NR.132/2013

privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului Târnăveni  si serviciile publice de interes local, pentru anul 2014


 


 


         Consiliul local al Municipiul Târnăveni întrunit în ședința ordinară din data de 28 noiembrie 2013 ;


         Văzând expunerea de motive nr. 20729 din 14.10.2013 a Serviciului Organizare Salarizare Resurse Umane, cu privire la aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2014;


         În conformitate cu prevederile art.23, alin.(1) lit. “a” – “g”  și alin.(2) lit.”b” din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


Având în vedere Ordinul Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice;


         În temeiul art. 36 alin. 3 lit. b, art.45 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


 


H O T Ă R Ă Ș T E :


Art.1. Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al primarului municipiului Târnăveni  și serviciile publice de interes local, pentru anul 2014, conform anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


 


         Președinte de ședință,


             Torok Cristina


 


         Avizează pentru legalitate


                                                                                          Secretar


                                                                               Groza Viorel Răzvan