nr. 130 din data 28.11.2013 Privind validarea modificrilor efectuate bugetului general al municipiului Trnveni i aprobarea virrilor de credite n planul de cheltuieli ale bugetului local i ale bugetului centralizat al instituiilor publice i activitilor finanate integral sau pari

ROMÂNIA


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.130/2013


Privind validarea modificărilor efectuate bugetului general al municipiului Târnăveni și aprobarea virărilor de credite în planul de cheltuieli ale bugetului local și ale bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii   ale municipiului Târnăveni pe anul 2013


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din 28 noiembrie  2013;


Văzând Referatul  de specialitate la proiectul de hotărâre privind validarea modificărilor efectuate asupra bugetului general al municipiului Târnăveni prin Dispoziția Primarului nr. 2026/11.11.2013 și aprobarea virărilor de credite în planul de cheltuieli al bugetului general al municipiului Târnăveni pe anul 2013, întocmit de director ex.- Direcția economică, înregistrat sub nr.  23.444/21.11.2013;


În baza prevederilor art.49, (alin.4) și art.82 din  Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


         Art.1. Se validează modificările efectuate asupra bugetului general al municipiului Târnăveni  pe anul 2013 prin Dispoziția primarului nr.2026/11.11.2013.


         Art.2. Se aprobă virările de credite în planul de cheltuieli ale bugetului local și ale bugetului centralizat al instituțiilor publice și activitățior finanțate integral sau parțial din venituri proprii   ale municipiului Târnăveni pe anul 2013, conform Anexei la prezenta.


Art.3. Se aprobă modificarea Anexei nr.1 – Bugetul  general al municipiului Târnăveni pe anul 2013 conform art.1 și 2.  


Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni


 


 


 


            Președinte de ședință,


                  Torok Cristina


 


Avizează pentru legalitate


                                                                                        Secretar,


                                                                                Groza Viorel Răzvan