nr. 128 din data 28.11.2013 Privind desemnarea unui consilier care s fac parte din comisia tehnico-economic din cadrul Primriei Municipiului Trnveni

ROMÂNIA


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR. 128/2013


Privind desemnarea unui consilier care să facă parte din comisia tehnico-economică din cadrul Primăriei Municipiului Târnăveni


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din 28 noiembrie 2013.


Văzând referatul nr.24004/25.11.2013 întocmit de domnul Beleanu Celestin “ director executiv adjunct.


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Articol unic.  Se desemnează domnul consilier local Modorcea Ovidiu ca să facă parte din comisia tehnico-economică care funcționează în cadrul Primăriei Municipiului Târnăveni.


 


         Președinte de ședință,


             Torok Cristina


 


 


 


                                                                           Avizează pentru legalitate


                                                                                          Secretar


                                                                               Groza Viorel Răzvan