nr. 147 din data 19.12.2013 privind aprobarea Listei de repartizare a locuintelor pentru tineri, destinate nchirierii, construite din fonduri ANL

ROMÂNIA


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR. 147/2013


privind aprobarea Listei de repartizare a  locuintelor  pentru tineri, destinate închirierii, construite din fonduri ANL


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din 19 decembrie 2013;


             Văzând referatul nr.25.072/12.12.2013, întocmit de Comisia socială numită prin Dispoziția Primarului Municipiului Târnăveni nr.1664/2013;


În temeiul prevederilor Legii nr.152/1998, privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificările și completările ulterioare, precum si ale art.15 din HGR nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;


În temeiul art. 36 alin.(6), lit.a pct.17 și al art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art. 1. Se aprobă Lista de repartizare a  locuințelor  pentru tineri, destinate închirierii, construite din fonduri ANL, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre.


Art. 2. Repartizarea efectiva  a locuințelor către persoanele înscrise în Lista de repartizare ramasă definitivă se va face după ce solicitanții reconfirmă îndeplinirea tuturor criteriilor de acces, prin completarea unei declarații pe proprie raspundere.


                   Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Tarnaveni.


 


Președinte de ședință,


               Vodă Mircea


 


     Avizează pentru legalitate


                                                                                       Secretar


                                                                           Groza Viorel Răzvan