nr. 145 din data 19.12.2013 Privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Municipiul Tarnaveni i Asociaia Club Sportiv Bianca Dance Blaj

R O M N I A


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR. 145/2013


Privind aprobarea protocolului de colaborare dintre Municipiul Târnăveni și Asociația Club Sportiv Bianca Dance Blaj 


 


 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în ședința ordinară din data de  19 decembrie 2013.


Văzând referatul nr. 25105/13.12.2013 întocmit de secretarul municipiului Târnăveni.


În temeiul art. 36 alin. (6) lit.a) , alin.(7)  lit.a)  și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art.1. Se aprobă Protocolul de colaborare dintre Municipiul Târnăveni și Asociația Club Sportiv Bianca Dance Blaj .


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire se împuternicește primarul municipiului Târnăveni.


 


 


         Președinte de ședință,


               Vodă Mircea


               Avizează pentru legalitate


Secretar,


Groza Viorel Răzvan