nr. 144 din data 19.12.2013 Privind aprobarea Planului local de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole

ROMÂNIA


 JUDEȚUL MUREȘ


 MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


 CONSILIUL LOCAL


                                                                                             


 


HOTĂRÂREA NR. 144/ 2013


Privind aprobarea ž Planului local de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole 


 


Consiliul Local al municipiul Tarnaveni,  întrunit în ședința ordinară din data de 19 decembrie 2013


Văzând expunerea de motive nr. 24.893/10.12.2013.  


 Luând în considerare prevederile Deciziei nr. 221.983/GC/12.06.2013 privind  aprobarea Programului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole;


În conformitate cu dispozițiile  HG nr 964/2000 privind aprobarea Programului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, modificată și completată;


În baza prevederilor Legii nr.107/1996, legea apelor, modificată și completată;   În temeiul art. 36 alin. (2), lit. žb , alin. (4) lit. že , alin.(9) și al art.45 alin.(1) , din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


 


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art.1. Se aprobă ž Planul local de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole , conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește primarul municipiul Târnăveni.


 


           Președinte de ședință,


                         Vodă Mircea


 


      Avizează pentru legalitate


                                                                                       Secretar


                                                                           Groza Viorel Răzvan