nr. 143 din data 19.12.2013 Privind aprobarea exercitarii dreptului de acces pentru folosirea proprietatii publice si private a Municipiului Tarnaveni

ROMÂNIA

JUDEȚUL
MURE
Ș

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA
NR.143/2013

 Privind aprobarea exercitării dreptului
de acces pentru folosirea proprietății publice și private a Municipiului
Târnăveni, de către furnizorii de rețele de comunicații electronice, a
Regulamentul privind œCondițiile în care se realizează accesul pe proprietatea
publică sau privată a Municipiului Târnăveni, a tarifelor care vor trebui
achitate pentru folosința terenului ocupat de către furnizori și a modelului
cadru pentru CONTRACTUL de constituire a dreptului de servitute pentru
realizarea accesului pe proprietatea publică sau
privată

 

        
Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară
din data de   19 decembrie
2013

        
V
ăzând referatul
întocmit de cons. Damian Carmen întregistrat sub nr.24658/09.12.2013, prin care
se propune aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor
de re
țele publice de
comunica
ții electronice
pe proprietatea publică și privată a municipiului
Târnăveni;

        
În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3), (5)
și art.13 din Legea nr.154/2012 privind regimul infrastructurii re
țelelor de comunicații electronice
și art. 51 alin. (2) din OG nr.43/1997, republicată,
privind regimul drumurilor;

        
În temeiul art. 36, alin (1) si (9) art.45, alin. (1) din Legea
nr.215/2001, privind administra
ția publică locală,
republicată, cu modific
ările și completările
ulterioare,

 

HOTĂȘTE :

 

Art.1. Se aprobă exercitarea
dreptului de acces pentru folosirea propriet
ății publice
și private a Municipiului Târnăveni, de
c
ătre furnizorii de rețele de
comunica
ții
electronice.

Art.2.Furnizorii de rețele de
comunica
ții electronice
vor achita un pre
ț de 1 leu/ml/an
pentru rețelele aeriene și de 3 lei/ml/an pentru rețelele subterane,
reprezentând contravaloarea dreptului de folosin
ță asupra
terenului ocupat cu re
țele de
comunica
ții
electronice,.

Art.3.Se aproba Regulamentul privind
œCondițiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a
Municipiului Târnăveni în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau
mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de
infrastructura necesare susținerii acestora, modul de utilizare partajată a
elementelor de infrastructura, precum și măsurile privind construirea rețelelor
de comunicații electronice.  “ conform anexei nr. 1 la prezenta hot
ărâre.

Art.4. Se aproba modelul cadru pentru
CONTRACTUL de constituire a dreptului de servitute pentru realizarea accesului
pe proprietatea public
ă sau
privat
ă în vederea
instal
ării,
întretinerii, înlocuirii sau mut
ării
re
țelelor de comunicații electronice
sau a elementelor de infrastructur
ă necesare
sus
ținerii acestora
“ conform anexei nr. 2 la prezenta hot
ărâre.

Art. 5.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni, prin
compartimentele de
specialitate.

 

 

      Președinte de
ședință,

              
Vodă Mircea

                                                            
      Avizează pentru
legalitate

                                                                 
                    
Secretar

                                                                 
        
Groza Viorel Răzvan

 

 

                  
                                     

 

 

 

 

 

Anexa nr.1- Regulament  privind conditiile in
care se realizeaza accesul pe proprietatea publica sau privata a Municipiului
Tarnaveni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 1 la Hotărârea
nr.143/2013

 

 

REGULAMENT

 

privind œCondițiile în care se realizează accesul pe
proprietatea publică sau privată a Municipiului Târnăveni în vederea
instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații
electronice sau a elementelor de infrastructura necesare susținerii acestora,
modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructura, precum și
măsurile privind construirea rețelelor de comunicații
electronice. 

 

 

        
Având în vedere prevederile Legii nr.154 din 28 septembrie 2012 privind
œRegimul infrastructurii retelelor de comunicații electronice, Planul Urbanistic
General la
Municipiului
Târnăveni
precizăm
următoarele:

        
Furnizorii de rețele de comunicații electronice autorizați în condițiile
comunicațiilor electronice au dreptul de acces pe proprietatea publică sau
privată a Municipiului Târnăveni cu respectarea  urm
ătoarelor
condiții:

 

CAPITOLUL I: Dreptul de
acces pe proprietăți

Art.1.

(1)Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice,
autorizați în condițiile legislației din domeniul comunicațiilor electronice,
au dreptul de acces pe proprietatea publică sau privată a Municipiului
Târnăveni în condițiile prezentului Regulament.

(2)Persoanele care furnizează exclusiv pentru nevoi proprii
rețelele de comunicații electronice, cu respectarea condițiilor prevăzute de
legislația comunicațiilor electronice, au dreptul de acces pe proprietatea
publică a Municipiului Târnăveni, în conditiile prezentului
regulament.

(3)Dreptul de acces pe proprietațile prevăzute la alin.(1) și
(2) asupra unor unor imobile proprietate publică sau privată este drept de
servitute, care se exercită în condițiile legii, cu respectarea principiului
minimei atingeri aduse proprietații..

(4)Dreptul de acces pe o proprietate privată și conditiile
realizării accesului, se negociază de către parțile în
cauză.

Art.2.

(1)Furnizorii de rețele de comunicații electronice beneficiază
de dreptul de acces pe proprietați pe, deasupra, în sau sub imobilele
proprietate publică sau privată a Municipiului Târnăveni, inclusiv drumuri,
poduri, stâlpi, păduri, terenuri agricole, în condițiile prezentului
regulament, dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele
condiții:

a)exercițiul acestui drept nu contravine uzului sau interesului
public căruia îi sunt destinate imobilele în cauză
;

b)efectuarea lucrărilor în cauză este de natură să contravină
cerințelor specifice de urbanism, de amenajare a teritorilui sau privind
calitatea în construcții ori celor privind protecția mediului, a sanătății,
apărării, ordinii publice și siguranței naționale, pe care trebuie să le
respecte activitațile ce se desfasoară pe, deasupra , în sau sub imobilele în
cauză.

Art.3.

(1)Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice
beneficiază de dreptul de acces pe proprietăți pe, deasupra, în sau sub
imobilele proprietate privată a Municipiului Târnăveni, dacă sunt îndeplinite
cumulativ următoarele condiții :

a) dreptul de folosință asupra imobilelor în cauză nu ar fi
afectat sau ar fi afectat într-o măsură neseminificativă prin efectuarea
acestor lucrări.

b) dacă un alt furnizor de rețele de comunicații electronice,
autorizat în conditiile legislației din domeniul comunicațiilor electronice, a
efectuat deja lucrări de acces pe proprietăți pe, deasupra, în sau sub
imobilele în cauză, dreptul de folosință asupra imobilelor nu ar fi afectat în
mod permanent de o restrângere suplimentară prin efectuarea unor noi asemenea
lucrări;

c) efectuarea lucrărilor de acces pe proprietăți nu este de
natură să contravină cerințelor specifice de urbanism, de amenajare a
teritoriului sau privind calitatea în construcții ori celor privind protecția
mediului, a sănătății sau a ordinii publice, pe care trebuie să le respecte
activitățile ce se desfasoară pe, deasupra, în sau sub imobilele în
cauză;

d) să existe acordul titularului dreptului de proprietate
privată asupra imobilului afectat de a încheia un contract, prin care să se
stabilească condițiile de exercitare a dreptului de acces pe proprietatea sa
privată sau, în cazul refuzului, să existe o hotărâre judecătorească
irevocabilă, care să tină loc de contract între
părți.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul dreptului de
acces în spațiile aflate în proprietate indiviză din clădirile cu mai multe
locuințe, inclusiv în ceea ce privește fixarea rețelelor de comunicații
electronice sau a unor elemente de infrastructură necesare sustinerii acestora
pe zidurile ori terasele acestor clădiri.

Art.4

(l) Autoritatea administrativă publică locală care exercită
dreptul de administrare asupra imobilelor proprietate publică sau privată a
Municipiului Târnăveni va publica, pe pagina proprie de internet, și prin
afișarea în locuri vizibile, la sediul Primăriei, în termen de 30 de zile de la
data primirii primei cereri în vederea exercitării dreptului de acces la un
anumit imobil proprietate publică sau privată, condițiile în care se realizează
dreptul de acces la acest imobil și documentele pe care solicitantul urmează să
le prezinte.

(2) Publicația prevăzută la alin. (1) va cuprinde cel
putin:

a) Municipiul Târnăveni – administrator al
proprietății publice și/sau private a Municipiului Târnăveni cu sediul pe în
Târnăveni, str. Piața Primariei, nr. 7, primește la fax 0265/446312, e-mail:
office@primariatarnaveni.ro , tirnaveni@cjmures.ro 
primariatarnaveni.ro.
cererile de acces pentru proprietatea publică sau privată a Municipiului
Târnăveni pentru amplasarea de către
furnizori a rețelelor de comunicații
electronice;

b)
Imobilele pe care se pot instala stâlpii și rețelele de comunicații electronice
este format din terenul aferent trotuarelor, străzilor, parcurile municipiului,
în imobilele institutiilor publice sau în imobile proprietate privată a
Municipiului Târnăveni.

(3) Tarifele maxime pentru exercitarea dreptului de acces pe
proprietatea publică sau privată a Municipiului Târnăveni sunt de 3
lei/ml/an.

Tarifele maxime au fost stabilite cu respectarea urmatoarelor
principii:

a) să fie justificate și proporționale cu afectarea imobilului
respectiv- trotuarele, străzile, terenurile, clădirile din proprietatea publică
sau privată a municipiului;

b) să acopere doar prejudiciile directe și certe cauzate prin
efectuarea lucrărilor, precum și prin existența și funcționarea elementelor de
infrastructură ale rețelelor de comunicații electronice care fac obiectul
acestor lucrări;

c) să aibă în vedere, atunci când este cazul, plusul de valoare
adus imobilului respectiv, prin instalarea retelelor de comunicații electronice
sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii
acestora.

(4) Limitările tehnice cu privire la exercitarea dreptului de
acces, care rezultă din caracteristicile de uz sau interes public sau privat
ale imobilului vor fi stabilite prin Certificatul de urbanism în funcție de
amplasamentul elementelor de infrastructură necesare susținerii a rețelelor de
comunicații electronice, cu respectare prevederilor PUG si PUZ a Municipiului
Târnăveni.

(5) Procedura detaliată ce trebuie îndeplinită de solicitanții
dreptului de acces, pe proprietatea publică sau privată a Municipiului
Târnăveni inclusiv orice condiții legate de documentele ce trebuie prezentate
de acesta:

a) să prezinte documente de identificare, societate (agent
economic), copie CUI și certificat de înregistrare și certificat constatator de
la Oficiul
Registrului
Comerțului, în copii certificate pentru
conformitate cu originalul;

b) să prezinte actul de identitate al administratorului sau
împuternicitului legal (copie certificată);

c) să prezinte împuternicire că reprezintă societatea (în
original).

(6) Autoritatea publică locală- Municipiul Târnăveni prin
aparatul propriu de specialitate al primarului, nu poate stabili impozite,
taxe, tarife sau alte sume suplimentare față de sumele ce rezultă din
contractele încheiate în condițiile prezentului regulament de către părti,
pentru ocuparea și folosința imobilelor proprietate publică sau privată a
Municipiului Târnăveni de către furnizorii de retele de comunicații
electronice.

(7) Condițiile stabilite în vederea exercitării dreptului de
acces potrivit prezentului regulament respectă principiul transparenței și
obiectivitătii și vor fi nediscriminatorii față de toți furnizorii de rețele de
comunicații electronice.

Art.
5

(1) O copie a publicației cuprinzând condițiile de acces
stabilite în conformitate cu prevederile prezentului regulament, precum și a
oricăror modificări sau completări ale acestor condiții va fi transmisă
Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații,
denumită în continuare ANCOM, de către Municipiul
Târnăveni.

Art.
6

(1) În vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea
publică sau privată, solicitantul va trimite o cerere la titularul dreptului de
administrare – Municipiul Târnăveni, asupra imobilului respectiv, însotită de
toate documentele solicitate. Municipiul Târnăveni prin aparatul de
specialitate al Primarului va reține cererea spre
soluționare.

(2) Cererea de acces va conține informații cu privire
la:

a) datele de identificare și de contact ale furnizorului de
rețele de comunicații electronice care intentionează să realizeze lucrările de
acces pe proprietatea publică sau privată a Municipiului Târnăveni (vezi
documente prevăzute la art.4, alin.5);

b) zona în care se intentionează să se realizeze dreptul de
acces pe proprietatea publică sau privată a Municipiului Târnăveni {ex. Plan de
situație )

c) lucrările ce urmează a fi efectuate (vezi Memoriu de
prezentare)

d) scopul solicitării dreptului de acces în zona respectivă
(scris în Memoriu de prezentare și în cererea-adresă de solicitare a accesului
pe proprietatea publică);

e) durata estimativă a realizării lucrărilor, cu durata
menținerii rețelelor.

(3) Titularul dreptului de administrare- Municipiul Târnăveni
prin aparatul de specialitate al Primarului va analiza îndeplinirea condițiilor
de acces prevăzute la art. 4 și va comunica solicitantului soluția motivată, în
termen de cel mult 30 de zile de la data primirii cererii și a documentelor
care atestă îndeplinirea condițiilor de acces.

(4) Prima cerere transmisă titularului dreptului de administrare
– Municipiul Târnăveni, în vederea exercitării accesului pe proprietatea
publică sau privată a Municipiului Târnăveni, se analizează de către aparatul
de specialitate al Primarului în termen de 30 de zile de la data publicării
condițiilor de acces, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) – (3),
fără a depăsi 60 de zile de la data transmiterii cererii
initiale.

5) Cererea va conține cel puțin elementele prevăzute la alin.
(2).

(6) Cererile transmise titularului dreptului de administrare –
Municipiul Târnăveni, în vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea
publică sau privată a Municipiului Târnăveni, se analizează de către aparatul
de specialitate al Primarului pe baza principiilor transparenței,
obiectivității, proporționalității și
nediscriminării.

7) În cazul transmiterii unei cereri incomplete, se va solicita
completarea acesteia în cel mult 10 zile de la primirea cererii, termenul
prevăzut la alin. (4) sau (5) prelungindu-se în mod corespunzator cu intervalul
de timp în care solicitantul va completa cererea.

(8) Acordarea dreptului de acces poate fi refuzată doar în
cazuri obiective și temeinic justifícate. Motivele care au determinat
respingerea cererii se comunică solicitantului.

(9) Refuzul acordării dreptului de acces poate fí atacat de
către solicitant direct la instanța competentă, în conditiile art.
12.

Art.
7

(1) În zonele în care există anumite restricții, stabilite
conform prevederilor unor acte normative (vezi PUG Și PUZ sau zona de siguranta
DN-urilor, LEA sau alte reglementări legale), cu privire la executarea
lucrărilor de acces pe proprietatea publică sau privată a Municipiului
Târnăveni, astfel încât alte elemente ale rețelelor de comunicații electronice
sau alte elemente de infrastructură necesare susținerii acestora nu mai pot fi
instalate, elementele de infrastructură deja instalate, indiferent dacă sunt
asociate sau nu unei rețele de comunicații electronice, vor fi utilizate în mod
partajat, în conformitate cu prevederile art.
18-19.

(2) În măsura în care condițiile stabilite conform prevederilor
art. 4 nu sunt îndeplinite, iar în zona respectivă sunt instalate alte elemente
de infrastructură, titularul dreptului de administrare “Municipiul Târnăveni
prin aparatul de specialitate al Primarului, îl va informa pe solicitant, în
vederea utilizării partajate a elementelor de
infrastructură.

(3) Solicitantul se poate adresa persoanei care deține sau
controlează aceste elemente și, dacă este cazul, ANCOM, în conformitate cu
prevederile art. 18-19.

(4) Titularul dreptului de administrare – Municipiul Târnăveni,
asupra imobilelor proprietate publică sau privată a municipiului Târnăveni
poate solicita furnizorilor de rețele de comunicații electronice includerea în
contracte a unor clauze care limitează exercitarea dreptului de acces în
anumite zone, astfel încât să nu fie afectată realizarea altor proiecte de
utilitate publică.

(5) Clauzele stabilite în conformitate cu prevederile alin. (4)
nu vor afecta funcționalitatea elementelor de infrastructură și a rețelelor de
comunicații electronice și vor fi obiective, nediscriminatorii, proportionale
și justificate.

Art.
8

(1) Este interzisă acordarea sau menținerea unor drepturi
speciale ori exclusive în ceea ce privește instalarea sau furnizarea de rețele
de comunicații electronice, inclusiv cu privire la instalarea unor elemente de
infrastructură asociată rețelelor de comunicații
electronice.

(2) În cazul proiectelor de instalare de infrastructură
realizate cu participarea sau sprijinul autoritații administrației publice
locale – Municipiul Târnăveni, sau finanțate, total ori parțial, din fonduri
publice, furnizorii de rețele de comunicații electronice beneficiază de acces
deschis la această infrastructură pentru o perioada de cel putin 7 ani, cu
respectarea principiilor nediscriminării, proporționalitătii și
obiectivității.

(3) Condițiile tehnice și economice în care se realizează
accesul la infrastructură al furnizorilor de rețele de comunicații electronice
în cazul prevăzut la alin. (2) se stabilesc cu avizul conform al
ANCOM.

(4) Instituirea unor drepturi speciale sau exclusive în ceea ce
priveste instalarea ori furnizarea de rețele de comunicații electronice sau
implementarea unor proiecte de instalare de infrastructură, în condițiile alin.
(2), în lipsa avizului conform al ANCOM prevăzut la alin. (3), poate fi atacată
de orice persoană interesată la instanta de contencios administrativ
competentă.

Art.
9

(1) Dacă autoritatea de administrație publică locală –
Municipiul Târnăveni, prevăzută la art. 4 alin. (1) exercită dreptul de
proprietate exclusivă sau controlul asupra unor furnizori de rețele publice de
comunicații electronice ori de servicii de comunicații electronice destinate
publicului, aceasta are obligația de a realiza o separare structurală a
activităților asociate cu exercitarea drepturilor de proprietate sau control de
activitatile asociate cu acordarea dreptului de acces pe proprietate publică
sau privată, în conformitate cu prevederile prezentului
Regulament.

Art.
10

(1) În vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea
privată a municipiului Târnăveni, în condițiile art. 3, solicitantul va
transmite titularului dreptului de proprietate sau de administrare, după caz, o
solicitare privind încheierea unui contract. Solicitarea se va trimite
recomandată, cu confirmare de primire sau va fi înregistrată direct la
registratura primăriei.

(2) Solicitarea va conține în mod obligatoriu urmatoarele
elemente:

a) datele de identificare și de contact ale furnizorului de
rețele publice de comunicații electronice care intentionează să realizeze
lucrările de acces pe proprietatea privată (vezi documentele prevăzute la art.4
alin.5 lit. a);

b) elementele de rețea și de infrastructură ce urmează a fi
amplasate pe respectiva proprietate (Plan den situație
);

c) durata estimativă a realizării lucrărilor și durata
menținerii acestora (Durata estimativă a lucrarilor și durata menținerii
lucrărilor va fi scrisă în Memoriu de prezentare și în cererea -adresă de
solicitare a acordului de acces pe proprietatea privată a municipiului
Târnăveni;

d) condițiile în care se vor realiza intervențiile
solicitantului pe proprietatea publică sau privată, pentru întretinerea și
reparația elementelor de rețea și de infrastructură ce urmează a fi amplasate
(Memoriu jurtificativ de prezentarea intervenției ce urmează a se realiza,
avizat/ aprobat, după caz, de către proprietar/ administrator/ Municipiul
Târnăveni sau Primar ).

(3) Atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 3
alin. (1), titularul dreptului de proprietate sau de administrare nu se poate
opune exercitării dreptului de acces decât din motive temeinic justificate,
chiar dacă există convenție contrară.

(4) În cazul imobilelor proprietate privată a Municipiului
Târnăveni date în concesiune ori închiriate, dispozitiile prezentului articol
se aplică titularilor dreptului de concesiune sau de închiriere numai atunci
când responsabilitatea acordării dreptului de acces revine acestora, conform
actelor prin care li s-a acordat dreptul de concesiune ori de închiriere, după
caz.

Art.
11

(1) Titularii dreptului instituit în condițiile art. 1 sau 2,
îsi pot exercita dreptul de acces pe proprietatea privată a municipiului
Târnăveni numai după încheierea unui contract, cu titularul dreptului de
administrare – Municipiul Târnăveni reprezentat prin Primar, asupra imobilului
respectiv sau, în cazul imobilelor proprietate publică, cu titularul dreptului
de administrare – Municipiul Târnăveni reprezentat prin Primar, după caz, prin
care se stabilesc condițiile de exercitare a acestui drept, iar
în

cazul prevăzut la art. 3 alin. (2), cu
asociatia de locatari.

(2) În cazul exercitării dreptului de acces pe proprietatea
publică sau privată a municipiului “Municipiul Târnăveni reprezentat prin
Primar, poate încheia un contract cu titularii dreptului de concesiune, de
închiriere după caz, numai atunci când această posibilitate este prevăzuta în
mod expres prin actele prin care li s-a acordat dreptul de concesiune,
închiriere.

(3) Condițiile stabilite prin contractul încheiat trebuie să fie
nediscriminatorii față de toți furnizorii de rețele de comunicații
electronice.

(4) Dacă în urma negocierii într-un contract se oferă condiții
mai favorabile unui furnizor de rețele de comunicații electronice, inclusiv în
ceea ce privește tariful, decât cele prevăzute în condițiile publicate în
conformitate cu dispozitiile art. 4 sau prevăzute în contractele încheiate cu
alți furnizori de rețele de comunicații electronice, atunci aceste condiții vor
fi oferite tuturor celorlalți furnizori, pe baze
nediscriminatorii.

(5) În termen de 15 zile de la data încheierii contractului în
vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea publică, titularul
dreptului de administrare – Municipiul Târnăveni prin aparatul de specialitate
al Primarului, titularul dreptului de concesiune, de închiriere sau folosință,
după caz, are obligația de a publica acest contract pe pagina sa de
internet.

(6) Furnizorii de rețele de comunicații electronice care
exercită dreptul de acces pe proprietatea publică au obligația de a transmite o
copie de pe aceste contracte ANCOM, care are obligația de a o pune la
dispoziția oricarei persoane interesate.

(7) Contractul încheiat în condițiile prezentului Regulament
trebuie să prevada cel putin:

a) zonele în care este permis accesul, metodele de lucru ce
urmează a fi utilizate și condițiile efective,inclusiv termenul, în care
titularul dreptului de acces poate realiza lucrări de instalare, întretinere,
înlocuire sau mutare a rețelelor de comunicații electronice ori a elementelor
de infrastructură, inclusiv lucrări de reparații cu caracter de
urgență;

b) condițiile în care proprietarul sau deținătorul imobilului
poate efectua lucrări ce ar afecta accesul la rețelele de comunicații
electronice ori la elementele de infrastructură necesare susținerii acestora
sau buna lor întreținere ori care ar necesita mutarea
lor;

c) modalitațile și termenele de informare între părti cu privire
la realizarea unor lucrări pe imobilul proprietate publică sau privată pe care
se exercită dreptul de acces;

d) prețul sau tariful datorat pentru exercitarea dreptului de
acces, reprezentând contravaloarea folosinței și despagubirea pentru
prejudiciile cauzate prin efectuarea lucrărilor.

(8) Contractul încheiat în conditiile prezentului Regulament,
înscris în cartea funciara a imobilului pe care se exercită dreptul de acces,
este opozabil oricărui titular al unui drept real asupra imobilului respectiv,
deținatorului cu orice alt titlu, precum și dobânditorilor
imobilului.

(9) Clauzele incluse în contracte ce interzic utilizarea
partajată a infrastructurii sau prevăd drepturi exclusive ori speciale cu
privire la instalarea sau furnizarea de rețele de comunicații electronice pe un
imobil proprietate publică ori proprietate privată a municipiului sunt nule de
drept.

(10) Contractul de acces pe proprietatea privată a municipiului
în vederea instalării, întretinerii, înlocuirii sau mutării rețelelor publice
de comunicații electronice ori a elementelor de infrastructura necesare
susținerii acestora este anexă la
Regulament
și face parte din acesta
.

Art.
12

(1) În situația în care contractul prevăzut în anexa la
prezentul Regulament nu se poate încheia în termen de două luni de la data
primirii solicitării de încheiere a contractului de acces pe proprietatea
privată a municipiului sau a cererii de exercitare a dreptului de acces pe
proprietatea publică ori în cazul refuzului de acordare a dreptului de acces,
potrivit prevederilor art. 6, oricare dintre părti se poate adresa instanței
competente.

(2) În cazul în care cererea este gasită întemeiată, instanta
poate pronunta o hotărâre care tine loc de contract între
părti.

(3) Judecarea litigiilor se face de urgență și cu
precădere.

(4) Hotarârea judecatorească pronunțată de instantă ca
urmare a unei cereri înaintate în condițiile prevederilor alin.
(1)
poate fi atacată cu recurs.

(5) În cazul în care dreptul de acces se exercită asupra unui
imobil proprietate publică, în termen de 15 zile de la data rămânerii
irevocabile a hotarârii, titularul dreptului de administrare asupra imobilului-
teren și/sau construcții – Municipiul Târnăveni prin aparatul de specialitate
al Primarului are obligația de a o face publică pe pagina sa de
internet.

(6) Furnizorii de rețele de comunicații electronice care
exercită dreptul de acces pe proprietatea publică au obligația de a transmite o
copie de pe aceasta hotărâre ANCOM, cu obligația acesteia de a o pune la
dispoziția oricărei persoane interesate.

(7) Hotărârii judecatorești care ține loc de contract între
părti, în conformitate cu prevederile alin. (2), îi sunt aplicabile în mod
corespunzător prevederile art. 11 alin. (8).

Art.
13

(1) Persoanele împuternicite de furnizorii de rețele de
comunicații electronice să efectueze lucrări de acces pe proprietăți sau să
desfasoare activități de studiu ori de proiectare în vederea efectuării acestor
lucrări au dreptul de acces numai în masura în care este necesar pentru
îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, pe baza unei împuterniciri scrise din
partea furnizorilor în cauză, cu acordul titularului dreptului de proprietate,
de administrare, concesiune ori închiriere, după caz
.

(2) Exercitarea dreptului prevăzut la alin. (1) se poate realiza
numai după transmiterea unei notificări cu cel putin două zile lucrătoare în
avans, titularului dreptului de proprietate, de administrare, concesiune ori
închiriere, după caz asupra imobilului, cu excepția cazului în care este
necesară efectuarea unor lucrări de reparații cu caracter de
urgență.

(3) Titularul dreptului de administrare – Municipiul Târnăveni,
nu are dreptul de a refuza accesul persoanelor prevăzute la alin. (1) în cazul
în care acesta se realizeaza în condițiile stabilite printr-un contract
încheiat potrivit prevederilor art. 11 sau prin hotarârea judecătorească
pronunțată în condițiile art. 12.

(4) În lipsa acordului, accesul poate fi autorizat prin hotărâre
judecătorească.În caz de urgență, instanța poate dispune accesul pe cale de
ordonanta presedințială.

(5) În cazul în care se impune efectuarea unor lucrări de
întreținere sau de reparații cu caracter de urgență pentru prevenirea sau
înlăturarea consecințelor generate de producerea unei calamități naturale ori a
unui sinistru deosebit de grav sau a unor lucrări de întretinere ori de
reparații impuse de asigurarea continuității furnizării rețelelor și
serviciilor de comunicații electronice, persoanele împuternicite potrivit
prevederilor alin. (1) au drept de acces pe baza unei notificări comunicate
titularului dreptului de administrare, Municipiul Târnăveni, respectiv
Primariei Municipiului Târnăveni, asupra imobilului respectiv. Modalitațile de
transmitere a notificării sunt stabilite prin contractul prevăzut la art. 11
sau prin hotărârea judecătorească prevăzută la art.
12.

Art.
14

(1) Dreptul instituit în condițiile art. 11 sau 12 nu afectează
existența dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale asupra imobilului
respectiv ori asupra infrastructurii utilizate partajat sau asupram rețelelor
de comunicații electronice ori a elementelor de infrastructură necesare
susținerii acestora.

(2) Exercitarea dreptului instituit în condițiile art. 11 sau 12
nu va cauza schimbarea destinatiei imobilului respectiv și va afecta cât mai
putin utilizarea acestuia de către titularul dreptului de
folosință.

(3) Furnizorul de rețele de comunicații electronice are
obligația de a readuce în starea initială proprietatea afectată de realizarea
lucrărilor de acces pe proprietăți sau, prin acordul părtilor, poate compensa
titularului dreptului de de administrare- Municipiul Târnăveni, cheltuielile
determinate de aducerea în starea initială a proprietății
afectate.

Art.
15

(1) În cazul în care anumite lucrări efectuate în exercitarea
dreptului de acces pe proprietăți sunt afectate de lucrări de interes național
sau de interes local de utilitate publică se va aplica procedura de
expropriere, în conditiile Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza
de utilitate publică, republicată.

Art.
16

(1) Titularul dreptului instituit în condițiile art. 11 sau 12
poate solicita titularului dreptului de administrare – Municipiul Târnăveni, în
situația în care nu există o soluție alternativă, tăierea, cu respectarea
prevederilor legale din domeniul protecției mediului, a arborilor sau
arbuștilor, precum și a ramurilor ori rădăcinilor care îngreunează sau ar
îngreuna efectuarea lucrărilor de acces pe proprietăți. Aceste operațiuni se
vor realiza pe cheltuiala solicitantului și cu acordarea unei despăgubiri, în
condițiile art. 11 alin. (7) lit. d).

2) Dacă, în termen de 45 de zile de la primirea solicitării,
titularul dreptului de administrare – Municipiul Târnăveni, nu efectuează
operațiunile prevăzute la alin. (1), furnizorul de rețele de comunicații
electronice poate realiza aceste operațiuni, după transmiterea unei notificări
cu cel putin două zile lucrătoare în avans.

3) Operațiunile prevăzute la alin. (1) se vor realiza într-o
manieră care să afecteze cât mai puțin aspectul exterior al proprietății și
mediul înconjurător.

Art.
17

(1) Titularul dreptului instituit în condițiile art. 11 sau 12
are obligația să reașeze elementele rețelelor de comunicații electronice ori
elementele de infrastructură necesare susținerii acestora, în cadrul aceleiași
proprietăți, pe cheltuiala proprie, când aceasta reașezare este necesară pentru
construcția de clădiri sau pentru efectuarea de lucrări de către titularul
dreptului de administrare -Municipiul Târnăveni, în condițiile convenite prin
contractul încheiat potrivit prevederilor art. 11 sau prin hotărârea
judecătorească pronunțată în conditiile art. 12.

2) Când reașezarea elementelor rețelelor de comunicații
electronice sau a elementelor de

infrastructură necesare susținerii acestora este necesară pentru
efectuarea unor lucrări de către alte persoane decât titularul dreptului de
administrare- Municipiul Târnăveni sau de folosință – Primaria Municipiului
Târnăveni, după caz, cheltuielile vor fi suportate de către acestea, dacă prin
contractul prevazut la art. 11 ori prin hotărârea judecătorească prevazută la
art. 12 nu s-a stabilit altfel.

 

CAPITOLUL II:
Utilizarea partajată a infrastructurii

 

Art.
18

(1) Furnizorii de rețele de comunicații electronice au dreptul
de a negocia cu persoanele care detin sau controlează elemente de
infrastructură acorduri de utilizare partajată a
infrastructurii.

(2) În cazul în care nu se ajunge la un acord în termen de doua
luni de la data primirii unei solicitări ferme de negociere sau în cazul
refuzului de negociere, oricare dintre părti se poate adresa
ANCOM.

Art.
19

(1) În cazul prevăzut la art. 18 alin. (2), ANCOM, cu
respectarea principiului proportionalității, poate impune unei persoane care
deține sau controlează elemente de infrastructură obligația de a permite unui
furnizor de rețele de comunicații electronice utilizarea acestor elemente,
inclusiv clădiri ori intrări în clădiri, cablaje din clădiri, piloni, antene,
turnuri și alte construcții de susținere, canale, conducte, camere de vizitare
și cabinete, precum și elemente de rețea pasive, în vederea instalării,
întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice,
acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic și fezabil
economic.

(2) Obligația de utilizare partajată a infrastructurii prevăzută
la alin. (1) poate fi impusă atunci când este necesar în vederea protecției
mediului, a igienei și a sănătătii publice sau a ordinii publice ori atunci
când este necesar pentru îndeplinirea unor cerințe specifice de urbanism sau de
amenajare a teritoriului.

(3) În cazul în care impune unei persoane care
deține sau controlează elemente ale infrastructurii obligația prevăzută la
alin. (1), ANCOM stabilește și condițiile în care se realizează utilizarea
partajată a infrastructurii, inclusiv criteriile de partajare a
costurilor.

 

CAPITOLUL III:
Dispoziții privind autorizarea construirii rețelelor de comunicații
electronice

 

Art.
20

(1) La realizarea planurilor de amenajare a teritoriului, a
lucrărilor de construire, reparare,

modernizare, reabilitare sau extindere a drumurilor ori a
rețelelor de utilități publice se va avea în vedere necesitatea instalării de
rețele de comunicații electronice.

(2) În cazul realizării lucrărilor prevăzute la alin.
(1) asupra unor imobile proprietate publică sau privată, autoritatea
administrativă publică locală care eliberează autorizații de construire ori
care coordonează realizarea respectivelor lucrari- Primaria Municipiului
Târnăveni – va publica anunțuri privind înregistrarea unei cereri de eliberare
a autorizației de construire pentru lucrările prevăzute la alin. (1) sau
privind realizarea altor categorii de lucrări, în termen de 10 zile de la data
înregistrării cererii ori de la data la care autoritate administrației publice
locale, cunoaște despre realizarea respectivelor lucrări, astfel încât să
existe posibilitatea realizării coordonate a unor lucrări de instalare,
întretinere, înlocuire sau mutare a rețelelor de comunicații electronice ori a
elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, în condițiile
prezentului Regulament.

(3) Anunțul va fi publicat pe pagina de internet a Primariei
Municipiului Târnăveni, de către aparatul de specialitate al Primarului, va fi
afișat, în locuri vizibile, la sediul Primariei și va cuprinde informații cu
privire la zona în care urmează a fi realizate lucrările prevăzute la alin.
(1), precum și data estimativă a începerii
lucrărilor.

(4) Dacă furnizorii de rețele publice de comunicații nu optează
pentru realizarea coordonată a lucrărilor de acces pe proprietatea publică sau
privată a municipiului în același timp cu lucrările de construire, reparare,
modernizare, reabilitare sau extindere a drumurilor ori a rețelelor de
utilități publice, potrivit prevederilor prezentului articol, autoritatea
administrației publice locale -Municipiul Târnăveni poate stabili condiții
restrictive pentru acordarea autorizațiilor de construire în zona respectivă,
pentru o perioadă de cel mult 2 ani, în cazul lucrărilor prevăzute la alin. (1)
anunțate în condițiile prezentului articol cu cel putin 6 luni în
avans.

Art.
21

(1) În cuprinsul proiectelor pentru autorizarea și realizarea
lucrărilor de construcții se vor prevedea trasee sistematizate pentru
instalarea de rețele de comunicații electronice.

(2) Autorizarea lucrărilor de infrastructură a rețelelor publice
de comunicații electronice, inclusive emiterea avizului coordonator pentru
astfel de lucrări, respectiv proiectarea și realizarea traseelor sistematizate
ale rețelelor de comunicații electronice se vor face pe baza normelor tehnice
specifice ce vor fi aprobate prin Hotărâre a Guvernului
României.

(3) Normele tehnice prevăzute la alin. (2) vor cuprinde și vor
stabili caracteristicile constructive, capacitatea minimă necesar a fi
asigurată de traseele corespunzatoare diferitelor categorii de lucrări de
construcții, zonele de protecție pentru anumite elemente ale rețelelor de
comunicații electronice sau elemente ale infrastructurii necesare susținerii
acestora, procedura de emitere a avizului tehnic care atestă conformitatea cu
aceste norme, aviz necesar în vederea emiterii autorizației de construire,
precum și categoriile de avize și acorduri solicitate pentru autorizarea
lucrărilor de infrastructură a rețelelor publice de comunicații
electronice.

Art.
22

(1) Lucrările de acces pe proprietați se
pot efectua numai cu respectarea prevederilor legate referitoare
la:

a) amplasarea, proiectarea, autorizarea executării, executarea,
utilizarea și postutilizarea construcțiilor;

b) proiectarea și amplasarea construcțiilor și a instalațiilor
în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, în zona de protecție a
navigației;

c)condițiile de amplasare a lucrărilor tehnico-edilitare și a
stâlpilor pentru instalații în zona drumurilor;

d)calitatea în construcții;

e)protecția mediului;

f)protecția muncii

h)protejarea monumentelor istorice.

(2) În măsura în care în anumite zone s-a instituit un regim de
protecție prin planurile de amenajare a teritoriului și prin documentații de
urbanism în ceea ce privește realizarea unor lucrări de acces pe proprietăți,
precum și în cazul zonelor supuse unui regim special, conform prevederilor
legale, exercitarea dreptului de acces nu se poate realiza decât după obținerea
acordului organismelor competente.

(3) Obținerea avizelor sau a autorizațiilor necesare incumbă
persoanei care solicită exercitarea dreptului de acces sau utilizarea partajată
a infrastructurii, după caz.

Art.23.

(1) În zona drumurilor nu pot fi realizate lucrări de acces pe
proprietăți care :

a)restrâng ampriza drumurilor, după efectuarea
lucrărilor;

b)stânjenesc circulația
autovehicolelor;

c)periclitează siguranța circulației, inclusiv prin reducerea
vizibilității;

(2) Rețelele de comunicație electronice subterane vor fi
instalate în rigole, canale de cabluri special amenajate sau prin galerii de
cabluri.

(3) Furnizorul de rețele de comunicații electronice va pun la
dispoziția persoanelor care efectuează lucrări în zona de protecție toate
informațiile necesare, astfel încât să se evite producerea unor daune rețelei
de comunicație electronice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          
Anexa nr. 2 la
Hotărârea
nr.

 

 

MODEL
CONTRACT

 

                                     
       
Nr.                 
din       
/           
/

 

pentru constituire a dreptului de servitute pentru realizarea
accesului pe proprietatea publică sau privată în vederea instalării,
întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a
elementelor de infrastructură necesare susținerii
acestora

 

 

1. Parțile contractante

Între:

        
Municipiului Târnăveni, cu sediul în Târnăveni, str. Piața Primăriei,
nr.7, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului, cod fiscal nr.
4323434, reprezentat de Jrs. Megheșan Nicolae Sorin cu functia de Primar, în
calitate de titular al dreptului de administrare asupra imobilului “teren
și/sau construcție proprietatea Municipiului Târnăveni, denumit în continuare
žADMINISTRATOR”.

Și

        
_________________________________, cu sediul social/domiciliul
în ­­­­­­­­­­­­­­­­­ “ “ “ “ “ “ “
, str. “ “ “ “ “ “ “ nr. “ “ “bloc “ “ “ , scara “ “ “, etaj “ “ “, ap. “ “ “ , judet/sector “ “ “ “ “
, ,înregistrată la
Oficiul Registrului
Comerțului sub nr. “ “ “ “ “ “din “ “ “ “ “, cod
fiscal nr. “ “ “ “din “ “ “, reprezentată de “ “ “ “ “, cu funcția de “ “ “ “ “ “ , în calitate
de furnizor autorizat de rețele publice de comunicații electronice, în
condițiile legislației din domeniul comunicațiilor electronice, denumit(a) în
continuare “OPERATOR”.

 

Având în vedere că:

 

– OPERATORUL este titular al Certificatului-Tip de furnizor de
rețele publice de comunicații electronice nr. “ “ “ “din data de “ “ “ “ , ce îi
confera dreptul de a negocia și încheia contracte de acces pe proprietatea
publică sau privată în vederea instalării, întretinerii, înlocuirii sau mutării
rețelelor publice de comunicații electronice sau a elementelor de
infrastructură necesare susținerii acestora, și ca

-ADMINISTRATORUL face dovada calității sale de titular al
dreptului de administrare asupra imobilului “teren și/sau clădire (prin
urmatoarele documente doveditoare):

-ADMINISTRATORUL este de acord cu încheierea prezentului
Contract, prin care se stabilesc condițiile de exercitare a dreptului de acces
asupra imobilului prevăzut la art. 3.1.

        
Părtile au convenit de comun acord asupra termenilor și condițiilor
Contractului.

        
Contractul este încheiat în conformitate cu prevederile Legii nr.
154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice,
ale Ordonanței de Urgență Guvernului nr.111/2011 privind comunicațile
electronice, aprobată,cu modificări și completări, prin Legea nr.140/2012, ale
Codului Civil, precum și ale oricăror altor acte normative care sunt incidente
în materie.

 

2. -Definitii

2.1. Acces pe proprietatea publică sau privată reprezintă
accesul pe, deasupra, în sau sub imobile aflate în proprietate publică sau
privată, în scopul instalării, întretinerii, înlocuirii și mutării rețelelor
publice de comunicații electronice sau elementelor de infrastructură necesare
susținerii acestora.

2.2. Infrastructura reprezintă construcțiile amplasate pe,
deasupra, în sau sub terenuri, clădiri sau alte structuri aflate pe proprietate
publică sau privată, care pot fi utilizate pentru instalarea rețelelor de
comunicații electronice, inclusiv canalele, conductele, stâlpii sau
pilonii.

2.3. Rețea de comunicații electronice reprezintă sistemele de
transmisie și, acolo unde este cazul, echipamentele de comutare sau rutare și
alte resurse, inclusiv elementele de rețea care nu sunt active, care permit
transportul semnalelor prin cablu, prin unde radio, prin mijloace optice ori
alte mijloace electromagnetice, incluzând rețelele de comunicații electronice
prin satelit, rețelele terestre fixe, cu comutare de circuite și cu comutare de
pachete, inclusiv internet, și mobile, retelele electrice, în măsura în care
sunt utilizate pentru transmiterea de semnale de comunicații electronice,
rețelele utilizate pentru transmisia serviciilor de programe audiovizuale și
rețelele de televiziune prin cablu, indiferent de tipul de informație
transmisă.

2.4. Rețea publică de comunicații electronice reprezintă o rețea
de comunicații electronice care este utilizată, în întregime sau în principal,
pentru furnizarea de servicii de comunicații electronice destinate
publicului.

2.5. Serviciu de comunicații electronice destinate publicului
reprezintă un serviciu de comunicații electronice furnizat, de regulă, cu titlu
oneros, exclusiv sau în principal, unor terte
persoane.

2.6. Furnizor de rețele de comunicații electronice reprezintă o
persoană a cărei activitate consta, în tot sau în parte, în furnizarea unei
rețele de comunicații electronice în condițiile regimului de autorizare
generală.

 

3. – Obiectul Contractului

3.1. ADMINISTRATORUL constituie cu titlu oneros dreptul de acces
asupra imobilului teren și/sau clădire, aflat în administrarea sa situat pe
_____________ (vezi anexa 1 la prezenta), în favoarea OPERATORULUI, în vederea
instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării urmatoarelor elemente de rețea
publică de comunicații electronice sau elemente de infrastructură necesare
susținerii acesteia, adica: (Titlul lucrărilor)

3.2. Dreptul de acces prevăzut la art. 3.1. este un drept de
servitute, care se exercită în conditiile legii, cu respectarea principiului
minimei atingeri aduse proprietății.

3.3. Accesul se acorda începând cu data de ___/___/ , pe toata
durata Contractului.

3.4. Dreptul de acces, în întelesul prezentului Contract,
include posibilitatea de a avea liber acces și la facilitățile imobilului,
inclusiv orice drepturi accesorii, precum dreptul de servitute de trecere
și/sau dreptul de instalare a liniei subterane și/sau aeriene de alimentare cu
energie electrică, precum și dreptul de a obține toate avizele și autorizațiile
necesare, în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării
elementelor de rețele publice de comunicații electronice sau a elementelor de
infrastructură necesare susținerii acestora, prevazute la art 3.1., în
conformitate cu interesele OPERATORULUI.

3.5 Instalarea, întretinerea, înlocuirea sau mutarea elementelor
de rețele publice de comunicații electronice sau a elementelor de
infrastructură necesare susținerii acestora se va realiza pe bază de
documentație (proiect) avizat și autorizat în condițiile Legii nr.50/1991
republicată, modificată și completată privind žAutorizarea lucrarilor de
construcții”.

3.6. Durata estimativă a executării lucrărilor de instalare,
întretinere, înlocuire sau mutare a elementelor de rețele publice de
comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii
acestora va fi stabilită prin autorizația de construire, iar durata menținerii
instalațiilor pe suportul infrastructurii publice/private proprietatea
municipiului, este de ____ani de la data notificării începerii lucrărilor, în
conformitate cu prevederile art. 3.6.

3.7. Metodele de lucru ce urmează a fi utilizate pentru
realizarea lucrărilor de acces pe proprietate, condițiile efective, precum și
utilajele folosite sunt stabilite prin Proiectul de Execuție (PE), cu Caietele
de Sarcini (CS) și detaliile de execuție (DDE) din care a fost extrasă D.T.A.C
(Documentație Tehnică pentru Autorizatie de
Construire).

3.8. În vederea instalării, întretinerii, înlocuirii sau mutarii
elementelor de rețea publică de comunicații electronice sau elementelor de
infrastructură necesare susținerii acestora, OPERATORUL va efectua urmatoarele
lucrări:

a) conform planificării OPERATORULUI, lucrările de instalare,
înlocuire sau mutare a elementelor de rețele publice de comunicații electronice
sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, sunt cele
stabilite și aprobate prin autorizația de construire obținută legal de la
autoritatea publică competentă.

b) periodic, lucrări de întreținere și reparații a elementelor
de rețele publice de comunicații electronice sau a elementelor de
infrastructură necesare susținerii acestora, se vor efectua, după caz cu sau
fară autorizație de construire dar obligatoriu pe bază unui aviz/acord sau
autorizația emisă de către autoritatea publică locală, ADMINISTRATOR pentru
imobilul “ stâlpi și instalație de comunicații electronice de pe acestia, la
care se intervine.

c) în caz de necesitate, lucrări de reparații cu caracter de
urgență, vor putea fi începute dar cu condiția comunicării acestora către
autoritatea publică locală – ADMINISTRATOR, în cel mult 48 de ore de la data
producerii avariei și cu respectarea/încadrarea în condițiile prevăzute de art.
3.9 lit. (b). În cazul în care lucrările cu caracter de urgență se produc pe
instalațiile aparținând altui detinator/proprietar, atunci remedierea acestora
nu se va putea face decât dupa obținerea acordului detinatorului legal al
instalatiei construcției respective.

 

4. Drepturile si obligatiile
Partilor

4.1. ADMINISTRATORUL are următoarele
drepturi:

a) în cazul în care accesul este constituit cu titlu oneros, să
încaseze tariful datorat pentru exercitarea de catre OPERATOR a dreptului de
acces, suma care include atât contravaloarea folosinței, cât si, în măsura în
care se produc prejudicii prin efectuarea lucrîărilor, și despagubirea
aferentă;

b) să beneficieze de repunerea în starea initială a imobilului
afectat de realizarea lucrărilor de acces sau de compensarea cheltuielilor
determinate de aducerea în starea initială a respectivului
imobil;

c) să fie notificat prin intermediul persoanei care exercită
dreptul de folosință asupra imobilului sau, în lipsa acesteia, personal, cu cel
putin două zile lucrătoare în avans cu privire la accesul persoanelor
împuternicite de OPERATOR pentru efectuarea lucrărilor prevăzute la art. 3.9.
sau pentru desfăsurarea unor activități de studiu ori de proiectare în vederea
efectuării acestor lucrari, cu excepția cazului în care este necesară
efectuarea unor lucrari de reparații cu caracter de
urgență;

d) să fie notificat, prin intermediul persoanei care exercită
dreptul de folosință asupra imobilului sau, în lipsa acesteia, personal, cu
privire la accesul persoanelor împuternicite de OPERATOR pentru efectuarea unor
lucrări de întretinere sau de reparații cu caracter de urgență pentru
prevenirea sau înlăturarea consecințelor generate de producerea unei calamități
naturale ori a unui sinistru deosebit de grav sau a unor lucrări de întretinere
ori de reparații impuse de asigurarea continuității fiimizării rețelelor și
serviciilor de comunicații electronice;

e) să îi fie afectat într-o masură nesemnificativă dreptul de
proprietate/folosință gratuită/închiriere/concesiune/administrare asupra
imobilului care face obiectul dreptului de acces;

f) să solicite mutarea în cadrul aceleiași proprietăți a
elementelor de rețea de comunicații electronice sau a elementelor de
infrastructură necesare susținerii acesteia, în masura în care aceasta este
necesară pentru executarea unor lucrări sau edificarea unor
construcții;

g) la încetarea prezentului contract să obtină dreptul de
proprietate/folosință asupra eventualelor îmbunatatiri aduse terenului de catre
OPERATOR în perioada de derulare a prezentului contract și care conduc la
creșterea calității agricole și/sau la consolidarea
terenului.

 

4.2. ADMINISTRATORUL are urmatoarele
obligații:

a) să asigure accesul la termenele convenite de Părți și în
zonele stabilite la art. 3.4., inclusiv prin eliminarea acelor împrejurări care
ar putea împiedica exercitarea dreptului de acces în bune condiții,
astfel:

        
i) să garanteze liberul acces la imobil, în maxim __zile lucrătoare de la
primirea unei notificări din partea OPERATORULUI, pentru persoanele desemnate
de OPERATOR în vederea efectuării măsuratorilor pentru întocmirea proiectului
de lucrări;

        
ii) să garanteze liberul acces, în maxim____ zile lucrătoare de la
primirea unei notificări din partea OPERATORULUI, pentru persoanele desemnate
de OPERATOR și pentru toate materialele, utilajele și instalațiile necesare
atât la executarea lucrărilor de construcții și amenajări, cât și a lucrărilor
de asamblare, instalare, modificare, operare, întretinere și reparare a
rețelelor publice de comunicații electronice sau a elementelor de
infrastructură necesare susținerii acestora, așa cum au fost descrise la art.
3.1.;

        
iii) să pună la dispoziția OPERATORULUI toate informațiile necesare
legate de existenta unor eventuale restricții asupra utilizării imobilului,
impuse de un tert, în cazul în care acestea
exista.

b) să asigure, într-o manieră care să afecteze cât mai putin
aspectul exterior al proprietătii și mediul înconjurator, tăierea arborilor sau
arbuștilor, precum și a ramurilor ori rădăcinilor care îngreunează sau ar
îngreuna efectuarea lucrărilor de acces, la solicitarea în scris a
OPERATORULUI, pe cheltuiala OPERATORULUI și cu acordarea unei despagubiri
conform art. 6.2., în situația în care nu există o soluție alternativă, cu
respectarea prevederilor legale din domeniul protecției
mediului;

c) să semneze Procesul-verbal de începere a lucrărilor în ziua
începerii lucrărilor; în cadrul Procesului-verbal se vor mentiona starea fizică
a imobilului, doăarile și utilitățile de care acesta beneficiază în momentul
începerii lucrărilor;

d) să efectueze reparațiile necesare asupra imobilului pe toata
durata Contractului, cu excepția celor cauzate de exercitarea dreptului de
acces;

e) să se abțina de la orice fapt personal, care ar avea drept
consecință împiedicarea sau limitarea exercitarii de către OPERATOR a dreptului
de acces care constituie obiectul prezentului
Contract;

f) să nu instaleze în incinta imobilului ori pe, deasupra sau
sub imobilul respectiv echipamente tehnice care ar putea să afecteze buna
funcționare a rețelei OPERATORULUI, făeră acordul scris al
acestuia;

g) să răspundă pentru evictiunea totală sau partială și pentru
viciile ascunse ale imobilului care împiedica exercitarea în bune conditii a
dreptului de acces;

h) să nu pretindă și să nu primească niciun drept în legatură cu
activitatea de afaceri a

OPERATORULUI, altul decât dreptul de a primi plățile prevăzute
în prezentul Contract;

i) să despagubească OPERATORUL în cazul în care, în exploatarea
elementelor de rețele publice de comunicații electronice sau de infrastructură
amplasate pe, deasupra, în sau sub imobil, apar defecțiuni tehnice din culpa
ADMINISTRATORULUI;

j) să permită în cel mai scurt timp accesul persoanelor
împuternicite de OPERATOR, pe baza unei notificări comunicate telefonic
persoanei care exercită dreptul de folosință asupra imobilului sau, în lipsa
acesteia, ADMINISTRATORULUI, în cazul în care se impune efectuarea unor lucrări
de întretinere sau de reparații cu caracter de urgență pentru prevenirea sau
înlaturarea consecintelor generate de producerea unei calamități naturale ori a
unui sinistru deosebit de grav sau a unor lucrări de întretinere sau de
reparații impuse de asigurarea continuității nimizării rețelelor și serviciilor
de comunicații electronice;

k) să acorde și OPERATORULUI eventualele condiții mai
favorabile, inclusiv referitoare la tarif, în ceea ce privește exercitarea
dreptului de acces pe proprietăți, stabilite de ADMINISTRATOR în favoarea unor
terți furnizori de rețele publice de comunicații electronice prin contractele
încheiate cu aceștia;

I) să pună la dispoziția OPERATORULUI toate documentele necesare
pentru înscrierea dreptului constituit prin prezentul contract în cartea
funciară a imobilului și pentru obținerea avizelor/autorizațiilor necesare
pentru efectuarea lucrărilor;

m) în situații justificate de necesitatea efectuării unor
lucrări asupra imobilului ce ar afecta rețelele de comunicații electronice sau
elementele de infrastructură necesare susținerii acestora, sau buna lor
întretinere ori care ar necesita mutarea lor să notifice, în scris,
OPERATORULUI aceasta intenție, cu cel putin “ “ “ “ “ “ “ “ zile lucratoare înainte de
data planificată a începerii lucrărilor; părtile, de comun acord vor lua o
decizie cu privire la noul amplasament;

n) să asigure exercitarea dreptului de acces în condiții la fel
de comode pentru OPERATOR în cazul în care, în vederea construcției de clădiri
sau realizării de lucrări, solicită reasezarea rețelelor de comunicații
electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora,
notificând în acest sens OPERATORUL conform lit.
m);

o) să permită ca lucrările efectuate în zona de protecție a
retelei OPERATORULUI să se realizeze în prezența reprezentanților
acestuia.

 

4.3. OPERATORUL are următoarele
drepturi:

a) să beneficieze de dreptul de acces pe terenul/construcția
prevazută la art. 3.1., în condițiile Legii nr.154/2012 și ale prezentului
contract;

b) să împuternicească persoane care să efectueze lucrări de
acces, inclusiv cele cu caracter de urgență, sau să desfasoare activități de
studiu ori de proiectare în vederea efectuării acestor lucrări; aceste persoane
au dreptul de acces numai în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea
atribuțiilor de serviciu, pe baza unei împuterniciri scrise din partea
OPERATORULUI și cu acordul persoanei care exercită dreptul de folosință asupra
imobilului sau, în lipsa acesteia, cu acordul ADMINISTRATORULUI; exercitarea
dreptului de acces se realizează cu respectarea clauzelor privind notificarea,
prevăzute la art. 9.

c) să realizeze, după transmiterea unei notificări cu cel putin
două zile lucrătoare în avans, operațiunile prevăzute la art. 4.2. lit. b),
dacă în termen de 45 de zile de la primirea solicitării din partea
OPERATORULUI, ADMINISTRATORUL nu efectuează aceste operațiuni. Operațiunile se
vor realiza într-o manieră care să afecteze cât mai puțin aspectul exterior al
proprietății și mediul înconjurător.

d) să încheie acorduri de utilizare partajată a infrastructurii
(instalate conform prezentului Contract) cu alți furnizori autorizați de rețele
publice de comunicații electronice;

e) să solicite ca lucrările efectuate în zona de protecție a
rețelei sale să se realizeze în prezența reprezentanților săi;
.

f) să beneficieze de garanția împotriva oricarei evicțiuni
totale sau parțiale;

g) să fie notificat despre intentia ADMINISTRATORULUI de a
efectua lucrări asupra imobilului ce ar afecta rețelele de comunicații
electronice sau elementele de infrastructură necesare susținerii acestora, sau
buna lor întretinere ori care ar necesita mutarea lor, cu cel putin “ “ “ “ “ “ “
zile lucrătoare înainte de data planificată pentru începerea
lucrărilor.

 

4.4. OPERATORUL are urmatoarele
obligații:

a) poartă răspunderea pentru toate pagubele produse imobilului,
din culpa sa, pe întreaga perioadă contractuală;

b) să notifice persoanei care exercită dreptul de folosință
asupra imobilului său, în lipsa acesteia ADMINISTRATORULUI, cu cel putin două
zile lucrătoare în avans, cu privire la exercitarea dreptului de acces de către
persoanele împuternicite de OPERATOR, cu excepția cazului în care este necesară
efectuarea unor lucrări de reparații cu caracter de urgență, caz în care
notificarea se va face telefonic în condițiile stabilite prin prezentul
contract;

c) să semneze Procesul-verbal de începere a lucrărilor în ziua
începerii lucrărilor;

d) să obțină avizele/autorizațiile necesare pentru realizarea
lucrărilor;

e) să efectueze lucrările de acces pe, deasupra, în sau sub
imobilul ce face obiectul prezentului Contract cu respectarea cerințelor
specifice de urbanism, de amenajare a teritoriului sau privind calitatea în
construcții ori a celor privind protecția mediului, a igienei și sănătății
publice, a muncii, a ordinii publice și siguranței
naționale;

f) să suporte în întregime cheltuielile legate de îndeplinirea
formalităților necesare pentru înscrierea dreptului constituit prin prezentul
contract în cartea funciară a imobilului;

g) să suporte în întregime cheltuielile cu privire la
instalarea, modificarea, operarea, întretinerea și repararea rețelelor publice
de comunicații electronice sau elementelor de infrastructură necesare
susținerii acestora, asa cum au fost descrise mai
sus;

h) să plătească suma reprezentând contravaloarea dreptului de
acces în condițiile stabilite prin prezentul Contract, sumă care include atât
contravaloarea folosinței, cât și, în masura în care se produc prejudicii prin
efectuarea lucrărilor, despăgubirea aferentă;

i) să reaseze elementele rețelelor de comunicații electronice
sau elementele de infrastructură necesare susținerii acestora, în cadrul
aceleiași proprietăți, pe cheltuiala proprie, când această reasezare este
solicitată de ADMINTISTRATOR pentru construcția de clădiri sau pentru
efectuarea de lucrări, în condițiile convenite prin prezentul Contract. Când
reasezarea elementelor rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor
de infrastructură destinate susținerii acestora este necesară pentru efectuarea
unor lucrări de către alte persoane decât ADMINISTRATORUL, cheltuielile vor fi
suportate de acestea;

j) să pună la dispoziția persoanelor care efectuează lucrări în
zona de protecție a propriei rețele toate informațiile necesare, astfel încât
să se evite producerea unor daune rețelei de comunicații
electronice;

k) să respecte normele și standardele tehnice aplicabile
echipamentelor instalate pe, deasupra, în sau sub imobilul ce face obiectul
prezentului Contract;

1) să nu afecteze, decât cel mult într-o măsură nesemnificativă,
dreptul de folosință asupra imobilului în cauză prin efectuarea lucrărilor de
acces sau, în cazul în care au fost deja efectuate lucrări de acces asupra
aceluiași imobil de către un alt furnizor de rețele publice de comunicații
electronice, să nu afecteze în mod permanent dreptul de folosință asupra
imobilului, printr-o restrângere suplimentară determinată de efectuarea unor
noi asemenea lucrări;

m) prin exercitarea dreptului de acces prevăzut la art. 3.1.,
OPERATORUL nu va cauza schimbarea destinației
imobilului;

n) de a readuce în starea initială proprietatea afectată de
realizarea lucrărilor de acces pe proprietați sau, prin acordul Părtilor, de a
compensa ADMINISTRATORULUI cheltuielile determinate de aducerea în starea
initială a proprietății afectate;

o) să folosească suprafețele de teren/construcțiile afectate de
exercitarea dreptului de servitute în scopul pentru care s-a încheiat prezentul
contract;

p) să restituie suprafața de teren/construcție la sfârsitul
perioadei prevăzute în prezentul Contract.

 

5. Intrarea în vigoare. Durata. Modificarea si încetarea
Contractului

5.1. Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării de
către părți.

5.2. Lucrările prevăzute la art. 3.9 se execută de la data
semnării de către părți a Procesului-verbal de începere a
lucrărilor.

5.3. Dreptul de servitute care face obiectul prezentului
Contract se instituie pe o perioadă de——— ani sau pe toata durata de
existență a rețelelor de comunicații electronice sau elementelor de
infrastructură prevăzute la art. 3.1.

5.4. Părțile convin ca modificările în Contract să se facă doar
în urma unui acord scris, printr-un Act aditional la prezentul
Contract.

5.5. Contractul încetează prin acordul de vointa al Părtilor,
prin dispariția imobilului, la expirarea perioadei prevazute la art. 5.3., ca
urmare a rezilierii pentru neexecutarea obligațiilor sau în condițiile
prevazute la art. 5.6. ori la art. 8.3.

5.6. OPERATORUL poate solicita încetarea Contractului, prin
transmiterea către ADMINISTRATOR a unei notificări cu cel putin 2 luni înainte,
într-una din situațiile urmatoare:

a) utilizarea elementelor de rețea sau de infrastructură
instalate devine imposibilă, oneroasă sau mai puțin performantă decât a fost
prevăzut initial;

b) se modifică arhitectura rețelei publice de comunicații
electronice a OPERATORULUI, iar elementele de rețea instalate nu mai corespund
noii arhitecturi;

c) autorizațiile necesare desfășurării activității OPERATORULUI
nu pot fi obținute.

 

6. Tarifare

6.1. Părțile au convenit ca OPERATORUL să plătească suma de
maxim 3 lei/ml/an, reprezentând contravaloarea dreptului de acces stabilit
conform art. 3.1.

6.2. În situația în care pe parcursul derulării contractului
intervin schimbări care duc la modificarea prețului datorat sau a lungimii de
rețea, Părțile vor proceda la actualizarea clauzelor contractuale, prin
încheierea de acte adiționale în formă autentică la contractul
inițial.

6.3. În situația în care, cu ocazia efectuării lucrărilor
prevăzute la art. 3.9. se produc pagube materiale ADMINISTRATORULUI, OPERATORUL
va plăti acestuia, ca parte a tarifului convenit, o despăgubire calculată având
în vedere următoarele criterii:

– categoria de folosință și suprafața de teren afectată cu
ocazia efectuării lucrărilor;

– tipurile de culturi și plantații afectate de
lucrări;

– categoria construcției (construcții de clădiri sau construcții
inginerești) și suprafața construită afectata cu ocazia efectuării
lucrărilor;

– activitațile restrânse cu ocazia efectuării
lucrărilor;

– gradul de uzură al imobilului.

6.4. Plata sumei prevăzute la art. 6.1. se datorează de la
momentul semnării de către părți a Procesului-verbal de începere a
lucrărilor.

6.5. Plata se va face lunar în contul
ADMINISTRATORULUI, nr. RO85TREZ47921300205XXXXX, deschis la Trezoreria
Târnăveni
sau la casieria Primăriei Municipiului
Târnăveni.

6.6. Neplata chiriei la termen atrage după sine o majorare  de întârziere de 2 % din suma
neachitată în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracțiune de lună,
începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data
stingerii sumei datorată inclusiv.

6.7. OPERATORUL nu poate fi obligat să plătească taxele și
impozitele legale aferente imobilului ce face obiectul prezentului
contract.

 

7. Cesiunea dreptului

7.1. OPERATORUL poate ceda dreptul de acces prevăzut la art.
3.1. unui alt furnizor de rețele publice de comunicații electronice, autorizat
în condițiile legislației din domeniul comunicațiilor electronice, cu condiția
notificării ADMINISTRATORULUI și a efectuării înscrierii în cartea
funciară.

7.2. OPERATORUL rămâne dator față de ADMINISTRATOR numai pentru
obligatiile născute înainte de cesiune. Până la notificarea cesiunii,
OPERATORUL și cesionarul răspund solidar pentru îndeplinirea tuturor
obligațiilor față de ADMINISTRATOR.

 

8. Forța majoră

8.1. Niciuna dintre Părți nu răspunde de neexecutarea la termen
și/sau executarea în mod

necorespunzator – totală sau parțială -a oricărei obligații care
îi revine în baza prezentului Contract, dacă neexecutarea sau executarea
necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră așa
cum este definită de lege.

8.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice
celeilalte Părți în termen de 30 zile lucratoare producerea evenimentului și să
ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecintelor lui. Aceasta
notificare va fi confirmată ulterior, sub sancțiunea neluării în considerare,
prin dovada eliberată de Camera de Comerț și Industrie sau de alt organism
abilitat.

8.3. Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai
mult de  —– de zile lucratoăre,
fiecare parte poate renunța la executarea contractului pe mai departe, fără ca
vreuna dintre ele să pretindă dauneinterese.

 

9. Notificări

9.1. În accepțiunea Părților, orice notificare în scris adresată
de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă
la adresa prevăzută de prezentul articol.

9.2. În cazul în care notificarea se transmite prin poșta, se va
utiliza un serviciu postal cu confirmare de primire și se consideră primită de
destinatar la data mentionată pe formularul tipizat de confirmare de
primire.

9.3. În cazul în care se impune efectuarea unor lucrări de
întreținere sau de reparații cu caracter de urgenta, notificarea telefonică va
fi confirmată ulterior în maxim două zile lucratoare prin e-mail, fax sau
poșta.

9.4. Dacă se trimite prin fax, notificarea se consideră primită
în prima zi lucrătoare după cea în care a fost
expediată.

9.5. Comunicările de rutină se pot efectua și prin
e-mail.

9.6. Detaliile privind punctele de contact ale ambelor
Părți, necesare în derularea acestui Contract sunt prevăzute mai jos.
În cazul modificării acestor informații Partea în cauză este obligată sa
notifice cealalta Parte cât mai curând posibil, sub sancțiunea considerării
valabile a comunicării transmise la vechiul punct de
contact.

Pentru  ADMINISTRATOR

Persoana de contact:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Pentru OPERATOR

Persoana de contact:

Telefon:

Fax:

E-mail:

 

10. Litigii

10.1.În cazul în care rezolvarea neîntelegerilor nu este
posibilă pe cale amiabilă, orice litigiu decurgând din sau în legatură cu acest
contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, executarea ori
desființarea lui, se va soluționa de către instanțele judecătorești
competente.

10.2. Nerespectarea prevederilor privind amplasarea,
întretinerea, utilizarea, înlocuirea sau muterea oricăror elemente ale
rețelelor de comunicații electronice, inclusive suporturile și celelalte
componente necesare susținerii acestora, precum și a punctelor terminale
utilizate pentru furnizarea serviciilor de comunicații electronice, se
sancționează conform prevederilor Legii nr.50/ 1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcții, republicată și actualizată, și a
celorlalte prevederi legale cu aplicabilitate în
materie.

 

11. Clauze finale

11.1. Contractul se va înscrie de către OPERATOR în cartea
funciară a imobilului asupra căruia se exercită dreptul de acces și este
opozabil oricărui titular al unui drept real asupra imobilului respectiv,
detinatorului cu orice alt titlu, precum și dobânditorilor
imobilului.

11.2. În cazul în care Părțile îsi încalcă obligațiile ce le
revin potrivit prezentului contract,

neexercitarea de Partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului
de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligației
respective nu înseamnă că ea a renunțat la acest drept al
său.

11.3. Prezentul contract, împreuna cu anexele sale, care fac
parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința Părților și înlatură
orice altă întelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară
încheierii sale.

 

Prezentul Contract a fost încheiat în formă autentică, într-un
numar de 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, astazi ——-
/——–

 

 

 

 

ADMINISTRATOR                                                          
OPERATOR

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexe
la
Contract

 

Anexa 1 -Actul doveditor al calitătii de PROPRIETAR asupra/al
imobilului (în cazul

ADMINISTRATORULUI trebuie mentionată expres posiblitatea
acestora de a încheia acte juridice de natura celor care fac obiectul dreptului
de acces)

Anexa 2 -Certificatul-Tip nr. ———-/———- al
OPERATORULUI

Anexa 3 -Schiță de amplasare a elementelor de rețea de
comunicații electronice și a elementelor de infrastructură asociate acestora,
după caz.

Anexa 4 -Planul cadastral al imobilului, după
caz.

Anexa 5 -Extrasul de Carte Funciară, după
caz.

Anexa 6 -Certificatul fiscal nr. ——-din data —–, emis de
Circumscripția Financiară a și/sau Certificat Constatator emis de Oficiul
Registrului Comerțului.