nr. 141 din data 19.12.2013 Privind aprobarea inchieierii contractelor de inchiriere pentru terenurile apartinand domeniului public sau privat pe care se afla constructii cu caracter provizoriu si a spatiilor cu alta destinatie dect locuinte si a modelului cadru al contractelor

ROMÂNIA


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRĂREA NR.141/2013


Privind aprobarea închieierii contractelor de închiriere pentru terenurile aparținând domeniului public sau privat pe care se afla construcții cu caracter provizoriu și a spatiilor cu altă destinație decât locuințe și a modelului cadru al contractelor de închiriere


 


         Consiliul local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din data de 19 decembrie 2013;


Văzând referatul întocmit de consilier Damian Carmen privind aprobarea închieierii contractelor de închiriere pentru terenurile aparținând domeniului public sau privat pe care se afla constructii cu caracter provizoriu și a spatiilor cu altă destinație decât locuințe, înregistrat sub nr.24792/10.12.2013;                          


         În temeiul art. 36 alin.(2) lit.c) și alin.(5) lit. a) și al art. 45 alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


         Art.1. Se aprobă închirierea terenurilor pe care se află construcții provizorii: chioșc, tonetă, terasă, pe o perioadă de 1 an.


Art.2. Se aprobă închirierea spațiilor cu altă destinație decât locuințe pe o perioadă de 1 an.


Art.3. Se aprobă modelul cadru  al contractelor de închiriere, conform anexelor nr.1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotarâre.


Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.


       


 


        Președinte de ședință,


               Vodă Mircea


 


Avizează pentru legalitate


                                                                                          Secretar


                                                                               Groza Viorel Răzvan