nr. 139 din data 19.12.2013 Privind validarea modificarilor efectuate asupra bugetului general al municipiului Tarnaveni prin dispozitia primarului municipiului Tarnaveni si aprobarea rectificrii bugetului general pe anul 2013

R O M N I A                                                             


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.139/2013


Privind validarea modificărilor efectuate asupra bugetului general al municipiului Târnăveni prin dispoziția primarului municipiului Târnăveni și aprobarea rectificării bugetului general pe anul 2013


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din data 19 decembrie  2013;


Văzând Referatele  de specialitate la proiectul de hotărâre privind validarea modificărilor efectuate asupra bugetului general al municipiului Târnăveni prin Dispoziția Primarului nr. 2904/10.12.2013 și rectificarea bugetului general al  municipiului Târnăveni pe anul 2013, întocmit de director ex.- Direcția economică și înregistrate sub nr.  24.911/11.12.2013 și 25.612/19.12.2013;


În baza prevederilor art.19 alin(2), art.49 alin.(4) și art.82 din  Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările ulterioare;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


 


HOTĂRĂȘTE:


         Art.1. Se validează modificările efectuate asupra bugetului general al municipiului Târnăveni  pe anul 2013 prin Dispoziția primarului nr.2904/10.12.2013.


         Art.2.  Se aprobă  Anexa nr.1 – Bugetul general al municipiului Târnăveni pe anul 2013 conform modificărilor propuse în  Referatele de specialitate nr.24.911/11.12.2013 și 25.612/19.12.2013 la proiectul de hotărâre privind validarea modificărilor efectuate asupra bugetului general al municipiului Târnăveni prin Dispoziția Primarului nr. 2904/10.12.2013 și rectificarea bugetului general al  municipiului Târnăveni pe anul 2013.


Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni


 


Președinte de ședință,


               Vodă Mircea


 


 


                                                                           Avizează pentru legalitate


                                                                                          Secretar


                                                                               Groza Viorel Răzvan