nr. 138 din data 19.12.2013 Privind aprobarea contului de execuie al bugetului general al municipiului Trnveni la data de 30.11.2013

R O M N I A                                                                                


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL


 


 


HOTĂRÂREA NR.139/2013


Privind aprobarea contului de execuție al bugetului general al municipiului Târnăveni la data de 30.11.2013


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din data de 19 decembrie 2013;


Văzând Raportul  privind aprobarea execuției  bugetului general al municipiului Târnăveni la data de 30.11.2013, înregistrat cu  nr. 24.927/11.12.2013, întocmit de director executiv “ Direcția economică;


În baza art. 49 alin. (12) din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;


În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


 


HOTĂRĂȘTE:


 


Art.1. Se aprobă contul de execuție al bugetului general al municipiului Târnăveni la data de 30.11.2013.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.


 


Președinte de ședință,


               Vodă Mircea


 


 


                                                                           Avizează pentru legalitate


                                                                                          Secretar


                                                                               Groza Viorel Răzvan