nr. 137 din data 19.12.2013 Privind transformarea unor posturi din statul de functii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Tarnaveni

ROMÂNIA                                                                                           


JUDEȚUL MUREȘ


MUNICIPIUL TÂRNĂVENI


CONSILIUL LOCAL      


 


HOTĂRÂREA NR.137/2013

Privind transformarea unor posturi din statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Târnăveni


 


        


 


         Consiliul local al Municipiului Târnăveni întrunit în ședința ordinară din data de 19 decembrie 2013,


         Văzând expunerea de motive prezentată de Serviciul O.S.R.U. înregistrată sub nr. 25078/12.12.2013 ,


În conformitate cu prevederile art.63,  art. 68, art. 107 alin. (2) lit. b) din Legea nr.188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată 2, precum și ale art. 121, alin.(1) litera b) și ale Secțiunii a 5-a “ Promovarea în clasă din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carieri funcționarilor publici,


Luând în considerare  prevederile art.  5 din Anexa nr. I cap. I lit. B. Reglementări specifice funcționarilor publici la Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,


Având în vedere prevederile Ordinului președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.1932/2009, de aprobare a Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în clasă a funcționarilor, modificat de Ordinul nr. 4763/2012,


În baza raportului final al comisiei de examinare nr. 24532/05.12.2013, încheiat cu ocazia desfășurării examenului de promovare în clasă a unor funcționari publici din aparatul de specialitate al primarului municipiului Târnăveni, care au absolvit o formă de învățământ superior de lungă durată,


         În temeiul art. 36 alin. (3) lit. b) art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


 


H O T Ă R Ă Ș T E


 


 Art.1. (1) Se aprobă transformarea unor posturi din statul de  funcții al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni, în vederea promovării funcționarilor publici, într-o clasă superioară celei în care sunt încadrați, după cum urmează:


Serviciul Buget Contabilitate  din cadrul Direcției Economice


– Transformarea funcției publice de execuție de  referent clasa III grad profesional superior (funcție publica ocupată de Potor Diana-Simona) în consilier clasa I grad profesional asistent


Serviciul Impozite și Taxe din cadrul  Direcției Economice


– Transformarea funcției publice de execuție referent clasa III grad profesional superior (funcție publica ocupată de Potor Adrian-Ciprian) în inspector clasa I grad profesional asistent


Compartimentul Ordine și Liniște Publică și Paza Bunurilor din cadrul Poliției Locale


– Transformarea funcției publice specifice de execuție de politist local clasa III grad profesional superior (funcție publica ocupată de Hunyadi Attila) în politist local clasa I grad profesional asistent


(2) Se aprobă transformarea unei funcții publice vacante din cadrul Centrului de Informare pentru Cetățeni din aparatul de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni, într-o funcție publică cu o altă denumire , după cum urmează:


– Transformarea funcției publice vacante de consilier clasa I grad profesional asistent, în consilier juridic clasa I grad profesional principal, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat.


 


Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni care prin aparatul de specialitate, respectiv Serviciul Organizare Salarizare Resurse Umane, va proceda la elaborarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Târnăveni, cu modificările prevăzute la art. 1 din prezenta hotărîre.


 


 


Președinte de ședință,


               Vodă Mircea


 


 


                                                                           Avizează pentru legalitate


                                                                                          Secretar


                                                                               Groza Viorel Răzvan