nr. 1 din data 30.01.2014 privind aprobarea Conventiei de cooperare si a proiectului POLITIE AUTORITATI LOCALE SERVICII PUBLICE IN PARTENERIAT.

ROMÂNIA

JUDEȚUL
MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL
LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 1/2014

 Privind aprobarea
Convenției de cooperare și a proiectului žPOLIȚIE “ AUTORITĂȚI LOCALE SERVICII
PUBLICE ÎN PARTENERIAT .

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit în
ședința ordinară din data de 30 ianuarie 2014.

Având în vedere referatul nr.1715/24.01.2014 întocmit de
către Director ec. Muth Rodica din Cadrul Direcției Economice și de secretarul
municipiului Târnăveni.

Luând în considerare adresa nr. 1248/20.01.2014 a Poliției
municipiului Târnăveni.

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. e) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001,
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioarem

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Se aprobă Convenția de cooperare și proiectul žPOLIȚIE “ AUTORITĂȚI
LOCALE SERVICII PUBLICE ÎN PARTENERIAT .

Art.2 Cu aducerea la îndeplinire se însărcinează primarul municipiului
Târnăveni.

 

Președinte de ședință,

       Antal Lehel                                            

                                                             Avizează pentru legalitate

           
Secretar,

                                                                                                             Groza Viorel Răzvan