nr. 4 din data 30.01.2014 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna decembrie 2013

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 4/2014

                                       privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea navetei

                                                        cadrelor didactice pentru luna decembrie 2013

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în
ședința ordinară din data de 30 ianuarie 2014;

Văzând Referatul de specialitate întocmit de director
executiv “ Direcția economică , înregistrat sub nr. 1299/20.01.2014;

În baza Instrucțiunilor  nr.2/17.02.2011, aprobate de către Ministerul
Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;

În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001,
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă sumele necesare pentru decontarea navetei cadrelor didactice
pentru luna  decembrie   2013, conform Anexei nr.1 , care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează
Primarul Municipiului Târnăveni.

 

         Președinte de
ședință,

                Antal Lehel                                            

                                                                                                 Avizează pentru legalitate,

                                                                                                              Secretar,

                                                                                                     Groza Viorel Răzvan