nr. 5 din data 30.01.2014 privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din Municipiul Tarnaveni pentru anul colar 2014-2015

R O M Â
N I A                                                                                 

JUDEȚUL
MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL
LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR.5/2014

privind aprobarea organizării rețelei școlare a
unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Târnăveni pentru
anul școlar 2014-2015

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în
ședința ordinară din data de 30 ianuarie 2014;

Văzând Referatul de specialitate nr. 1.528/22.01.2014,
întocmit de director executiv “ Direcția economică;

În conformitate cu  prevederile
art.19, alin.(4), art.61, alin.(2) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu
modificările și completările ulterioare  și prevederile 
art.36, alin.(2), lit. d  si ale alin.(6), lit. a , punctul 1 din Legea
nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată si ulterior modificată
și completată

În temeiul  art. 36 alin. (1) și al art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă organizarea rețelei școlare a unităților  de învătământ preuniversitar de stat din
Municipiul Târnăveni  pentru anul școlar
2014-2015, conform Anexei nr.1 , care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.2.  Cu aducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

Președinte de ședință,

      Antal Lehel                                             

Avizează pentru legalitate,

                     
Secretar,

                                                                                                                         Groza Viorel Răzvan