nr. 7 din data 30.01.2014 privind aprobarea deplasarii in strainatate la Pohlheim – Germania a d-lui primar Meghesan Nicolae Sorin, sa reprezinte municipiul Tarnaveni la sarbatoarea ce va fi organizat in Dorf Gull – Klosterwaldhale in data de 29 martie 2014

R O M Â
N I A                                                                                 

JUDEȚUL
MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL
LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.7/2014

Privind aprobarea deplasării
în străinătate la Pohlheim – Germania  a
d-lui  primar  Megheșan Nicolae Sorin, să reprezinte
municipiul Târnăveni la sărbătoarea ce va fi organizată în Dorf  Güll –
Klosterwaldhale în data de 29 martie 2014

 

Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 30 ianuarie
2014;

Văzând
Referatul de specialitate 
privind aprobarea deplasării în
străinătate, în perioada   27-30 martie
2014, la Pohlheim -Germania, a d-lui primar Megheșan Nicolae  Sorin pentru a participa la sărbătoarea care
va avea loc la Dorf  Güll-Klosterwaldhalle
,
întocmit de director ex. “ Direcția economică și
înregistrat sub nr.
1.647/23.01.2014
 ;

În
baza prevederilor
Hotărârii
Guvernului nr.518/1995
privind unele drepturi si obligatii
ale personalului roman trimis în străinatate pentru îndeplinirea unor misiuni
cu caracter temporar, cu  modificările și
completările ulterioare;

În temeiul 
art. 36 alin. (1) și al art. 45 alin.
(1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1.  Se aprobă deplasarea în străinătate la Pohlheim
– Germania  a d-lui primar  Megheșan Nicolae Sorin, să reprezinte
municipiul Târnăveni la sărbătoarea ce va fi organizată în Dorf  Güll –
Klosterwaldhale în data de 29 martie 2014

Art. 2.  Deplasarea se va efectua cu
avionul pe ruta
Sibiu “Frankfurt am Main și retur, în perioada
27.03 – 30.03. 2014.

Art.3. Cheltuielile ocazionate de această deplasare(cheltuieliel de transport
și diurna) se vor suporta din bugetul local al municipiului Târnăveni pe anul
2014.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul
Municipiului Târnăveni, prin Direcția economică din cadrul UAT- municipiul
Târnăveni.

 

 

Președinte de ședință,

      Antal Lehel                                             

                                                      Avizează pentru legalitate,

           
Secretar,

                                                                                                           Groza Viorel Răzvan