nr. 9 din data 30.01.2014 privind aprobarea diferentei pentru tariful de transport deseuri menajere la depozitul Sighisoara si a tarifului de operare deseuri menajere

 

 

 

ROM ÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

                                                                                                                       

HOTĂRÂREA NR.9/2014

Privind aprobarea diferenței pentru tariful de transport
deșeuri menajere la depozitul Sighișoara și a tarifului de operare deșeuri
menajere

 

            Consiliul
Local al municipiului Târn
ăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 30 ianuarie 2014.

            Văzând Referatul de specialitate intocmit de sing.Coros Elena din
cadrul Compartimentului Unitate Locala de Monitorizare, inregistat cu nr.
1441/22.01.2014

            În temeiul 
art. 36 alin. (1) și al art. 45 alin. (1) din Legea
administrației
publice locale
nr. 215/2001, republicat
ă, cu
modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

 Art.1. Se
aprobă diferența pentru tariful de transport deșeuri menajere la depozitulSighișoara
în valoare de 8,8 lei/tona (fără TVA).

            Art.2. Se aprobă tariful de
operare deșeuri menajere pentru depozitul Sighișoara în valoare de 30,25
lei/tonă (fără TVA).

            Art.3. HCL nr. 12/2013 se
revocă.

Art.4. Cu
aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuternice
ște Primarul Muncipiului
Târnăveni.

 Președinte
de ședință,

     
Antal Lehel                                 

 Avizează pentru legalitate,

                      Secretar,

                                                                                                                        Groza Viorel Răzvan