nr. 12 din data 30.01.2014 privind mandatarea reprezentantului AGA, dl. Stanislav Piaskovski sa aprobe documentele referitoare la subiectul de pe ordinea de zi a sedintei extraordinare a Adunarii Generale a Actionarilor

ROMÂNIA

JUDEȚUL
MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI                                                                                

CONSILIUL
LOCAL                   

HOTĂRÂREA
NR.12/014

privind
mandatarea reprezentantului AGA, dl. Stanislav Piaskovski

să aprobe documentele
referitoare la subiectul de pe ordinea de zi

a ședinței extraordinare a
Adunării Generale a Acționarilor

 

 

            Consiliul Local al
Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 30 ianuarie
2014.

 Văzând
Expunerea de motive a Direcției tehnice și a Direcției economice nr. 1724 din
24.01.2014 privind privind mandatarea reprezentantului AGA, dl.Stanislav
Piaskovski să aprobe documentele referitoare la subiectul de pe ordinea de zi
ale ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor din data de
4.02.2014,

În baza art.1171 din Legea
privind societățile comerciale, nr.31/1990, modificată și completată;

În temeiul art. 36, alin. (1),
(2), lit. œb , alin. (3), lit. œc  și al art. 45, alin. (1) din Legea administrației
publice locale nr. 215/2001, republicat
ă, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

 

Art.1. Se
mandatează reprezentantul AGA al municipiului Târnăveni, dl. Stanislav
Piaskovski,
să aprobe documentele referitoare la subiectul de pe ordinea de zi a
ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor  a SC COMPANIA AQUASERV S.A. din data de
04.02.2014, înscris în conformitate cu convocatorul nr.219116/VII/C/4 din
19.12.2013, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea
la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează reprezentantul AGA al
Municipiului Târnăveni în S.C. COMPANIA AQUASERV S.A., dl. Stanislav Piaskovski

 

Președinte
de ședință,

      Antal Lehel                                             

                                                                                         

 


Avizează pentru legalitate,

                  
Secretar,

                                                                                                                        Groza Viorel Răzvan