nr. 14 din data 03.02.2014 privind aprobarea bugetului general centralizat al municipiului Tarnaveni pentru anul 2014

ROMÂNIA                                                                                                   

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

                                               

                       

HOTĂRÂREA NR.14/2014

Privind
aprobarea bugetului general centralizat al municipiului

Târnăveni
pentru anul 2014

 

Consiliul local al municipiului Târnăveni întrunit
ședința extraordinară din  data  de 3 februarie 2014;

            Văzând Referatele de specialitate la
proiectul de hotărâre privind
aprobarea bugetului general centralizat al
municipiului Târnăveni pe anul 2014,
întocmit de director executiv “ Direcția economică , înregistrat sub nr. 1.410/21.01.2014
și 2.167/31.01.2014;

            În baza prevederilor Legii
nr.356
/2013  privind  bugetul de stat pe anul 2014, Legii
nr.340/2013 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014
și a Legii finanțelor publice locale nr.273/2006, cu
modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Deciziile șefului Administrației
Județene a Finanțelor Publice  MUREȘ nr.
 49954/30.12.2013, 1.403/10.01.2014,  2731/16.01.2014,
3.593/21.01.2014 și a  Hotărârii
Consiliului Județean MUREȘ nr. 1/09.01.2014;

În temeiul art. 36 alin. (1) , art. 45
alin.(2), lit. a  și al art.115, alin.(1), lit b  din Legea administratiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.
1.
Se aprobă Bugetul general centralizat al municipiului Târnăveni pe anul
2014 conform  Anexei nr.1A.

(1)   Bugetul general centralizat
al municipiului Târnăveni pe anul 2014 se stabilește la venituri în sumă de 30.084.000
lei și la cheltuieli în sumă de 30.440.000 lei, cu un deficit în sumă de 356.000
lei.

(2)   Deficitul în sumă
356.000 lei se acoperă din excedentul rezultat la încheierea anului bugetar 2013.

Art. 2. Se aprobă veniturile
totale ale Bugetului local al municipiului Târnăveni pe anul 2014,  conform
Anexei nr.1.                                                                           

Art. 3. Se aprobă cheltuielile totale ale Bugetului local al
municipiului Târnăveni  pe anul 2014, conform Anexei nr.2.

(1)   Detalierea
cheltuielilor bugetului local al municipiului Târnăveni pe anul 2014 la nivel
de titluri, articole și alineate este prezentată în Anexele nr. 3-13.

 

Art. 4.  Se aprobă veniturile totale ale Bugetului
centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau
parțial  din venituri proprii pe anul
2014, conform Anexei nr.14.

Art. 5. Se aprobă
cheltuielile
totale ale Bugetului centralizat al
instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial  din venituri proprii pe anul 2014, conform Anexelor
nr.15-18.

Art.
6.
Se aprobă Lista obiectivelor de investiții pe anul 2014 cu finanțare
integrală de la bugetul local  al municipiului
Târnăveni, conform Anexei nr.19.

Art.
7.
Se stabilește numărul maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului
și  serviciile publice de interes local,
conform Anexei nr. 20.

Art.
8.
Anexele nr. 1A și 1-20 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9.Primarul Municipiului Târnăveni, prin direcțiile și serviciile din cadrul
aparatului de specialitate și ordonatorii terțiari de credite vor aduce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

Președinte de ședință,

               
Antonya Mihail

 

 

 

 

 

                                                                                             Avizează pentru legalitate

                                                                                                               Secretar,

                                                                                                    Groza Viorel Răzvan