Concurs pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante din cadrul serviciilor publice de interes local

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

PRIMĂRIA

A N U N T

 

Având în vedere prevederile Hotărârii 286/2011 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor
contractuale si a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, precum si pe cele ale Dispoziției Primarului municipiului
Târnăveni nr. 2389/2011,

 

PRIMĂRIA
MUNICIPIULUI TÂRNAVENI
ORGANIZEAZĂ CONCURS

pentru
ocuparea 
urmatoarelor
posturi
contractuale vacante

din cadrul serviciilor  publice de interes local

 

 

1. Sector 
Intretinere  Reparatii  Strazi

  
un post – ZIDAR treapta IV

CONDITII SPECIFICE:

         
studii  medii/generale, cu calificare  in meseria de 
zidar,

 

2. Sector Sere-Spatii Verzi

  
un post – FLORICULTOR  treapta I

CONDITII SPECIFICE:

– studii medii
“profil agricol sau studii generale- calificare 
in meseria de floricultor

        vechimea în muncă de
minim 9 ani.

 

 3. Biblioteca municipala Tarnaveni

  un post “ BIBLIOTECAR
I PL

CONDITII SPECIFICE:

– studii medii de
specialitate

– vechime in specialitate
de minim 9 ani ;

 

CONDITII GENERALE:

 

    Poate participa la concursul pentru ocuparea
unui post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește următoarele
condiții:

    a) are cetățenia română, cetățenie a altor
state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic
European și domiciliul în România;

    b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de
prevederile legale;

    d) are capacitate deplină de exercițiu;

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale
eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

    f) îndeplinește condițiile de studii și,
după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului
scos la concurs;

    g) nu a fost condamnată definitiv pentru
săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra
autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei
infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea
funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Dosarele de înscriere la concurs  se pot depune în termen de 10 zile
lucrătoare de la data afișării anunțului, dar nu mai târziu de 05. 03. 2014 orele 15,00, la Serviciul Organizare,
Salarizare, Resurse Umane iar concursul se organizează în termen de 30 zile de
la publicare
,  dosarul trebuie să conțină
obligatoriu:

  cerere;

– copiile
documentelor care să ateste nivelul studiilor, copiile documentelor care atestă
îndeplinirea condițiilor specifice;

– copie xerox de pe
autorizația de liberă practică;

– copie act identitate  sau orice alt document ce atestă identitatea
potrivit legii, după caz;

  cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere
că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care
candidează ;

  curriculum 
vitae;

  copie de pe
carnetul de muncă ( după caz);

  recomandare
de la ultimul loc de muncă ( după caz);

  adeverința
medicală care să ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberată cu cel
mult 6 luni înainte, de către medicul de familie al candidatului sau de unitățile
sanitare abilitate.

(Actele prevazute 
vor fi prezentate și în original, în vederea verificării conformității
copiilor cu acestea.)

Concursul  constă
din proba scrisă  și interviu:

proba scrisă în data   de 
02. 04. 2014, orele 10,00

interviul în data de 09.
04. 2014, orele  10,00

Concursul  se va desfășura la
sediul institutiei, camera  6.

 

Relatii
suplimentare si bibliografia se pot obtine la cam. 26 – Serviciul Organizare Salarizare
Resurse Umane, tel. 0265-443400 int. 35.

 

Organizarea concursului/examenului se face cu respectarea prevederilor
art. 5 din O.U.G. nr. 77/2013 .

 

                                          P R I M A R,

                              Jrs. Meghesan
Nicolae-Sorin

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA

PENTRU
OCUPAREA POSTURILOR VACANTE

CONCURS
DIN  DATA DE  02. 04. 2014

 

I. SECTOR  SERE-SPATII VERZI

  
POSTUL DE FLORICULTOR TREAPTA 

1.- Spatii verzi- Filofteia
Negrutiu (cap.3,pag.47-62;cap.11,pag.213-218;cap.13,pag.255-256;cap.14,pag
259-264;cap 15, pag. 265-275)

2.-   Legea
nr. 477/2004 privind Codul de conduita al personalului contractual

3.-   Legea nr. 215/2001 actualizata, privind
administratia publica locala,

                           

            II.
BIBLIOTECA MUNICIPALA TARNAVENI

 
BIBLIOTECAR PL TREAPTA I

1.- Legea Nr. 334 din 31 mai 2002 *** Republicata-
Legea bibliotecilor ;

2.- Ordinul nr. 2.062 din 09  iunie 2000 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind evidenta, gestionarea si inventarierea documentelor
specifice bibliotecilor publice;

3.- Biblioteconomie, manual Bucuresti ABBPR, 1994;

4.-Horvat,
Saluc-Introducere in Biblioteconomie, Ed. Grafoart, Bucuresti 1996;

5.- Legea nr. 477/2004 privind Codul de
conduita al personalului contractual;

6.- Legea nr. 215/2001 actualizata, privind
administratia publica locala.

                            

     III. SECTOR SERVICII DEZVOLTARE  PUBLICA SI CLADIRI

                     

                        
ZIDAR TREAPTA IV

                       1.- Indrumatorul
constructorului de S.Pop, S. Tologea si I. Pulcea, :cap. III-materiale pentru
betoane pag. 46-76; cap.IV-materiale pentru zidarii pag. 94-107; cap.VII-
materiale pentru izolatii si invelitori pag. 166-172; cap. VIII-materiale
pentru finisaj pag 182-190; cap.XXX- lucrari de zidarie pag. 443- 470.

                        2.- Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita al personalului
contractual

                        3.- Legea nr. 215/2001 actualizata, privind
administratia publica locala.