nr. 16 din data 27.02.2014 privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna ianuarie 2014

ROMÂNIA

JUDEȚUL
MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL
LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR.16/2014

 

Privind aprobarea sumelor
necesare pentru decontarea navetei

cadrelor didactice pentru
luna ianuarie  2014

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în
ședința ordinară din data de 27 februarie 
2014;

Văzând Referatul de specialitate întocmit de director
executiv “ Direcția economică , înregistrat cu nr. 4140/20.02.2014;

În baza Instrucțiunilor  nr.2/17.02.2011, aprobate de către Ministerul
Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului;

În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001,
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă sumele necesare pentru decontarea navetei cadrelor didactice
pentru luna  ianuarie 2014, conform
Anexei nr.1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează
Primarul Municipiului Târnăveni.

 

        Președinte
de ședință,

  Antonya
Mihail

           Avizează pentru legalitate,

                             Secretar,

                                                                                                                               Groza Viorel Răzvan