nr. 18 din data 27.02.2014 privind aprobarea protocolului de colaborare dintre muncipiului Tarnaveni si ASOCIATIA ARMONIA TARNAVENI

ROMÂNIA

JUDEȚUL
MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL
LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.18/2014

Privind aprobarea
protocolului de colaborare dintre muncipiului Târnăveni și ASOCIAȚIA ARMONIA
TÂRNĂVENI

 

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în ședința ordinară din   data de 27 februarie 2014.

Văzând referatul nr. 4316/21.02.2014 întocmit de secretarul
municipiului Târnăveni.

În temeiul art. 36 alin. (6) lit.a), alin.(7)  lit.a)  și al 
art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă Protocolul de colaborare dintre muncipiului Târnăveni și ASOCIAȚIA
ARMONIA TÂRNĂVENI.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire se împuternicește primarul municipiului
Târnăveni.

 

 

Președinte de ședință,

    Antonya Mihail

 

 

               Avizează pentru legalitate

Secretar,

Groza
Viorel Răzvan