nr. 20 din data 27.02.2014 privind aprobarea protocolului de colaborare dintre muncipiului Tarnaveni si ASOCIATIA TINERETULUI MAGHIAR DE PE VALEA TARNAVEI MICI TARNAVENI.

R O M Â
N I A

JUDEȚUL
MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL
LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.20/2014

Privind aprobarea
protocolului de colaborare dintre muncipiului Târnăveni și ASOCIAȚIA
TINERETULUI MAGHIAR DE PE VALEA TÂRNAVEI MICI TÂRNĂVENI.

 

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni întrunit  în ședința ordinară din 27 februarie 2014.

Văzând referatul nr. 4320/21.02.2014 întocmit de secretarul
municipiului Târnăveni.

În temeiul art. 36 alin. (6) lit.a), alin.(7)  lit.a)  și al 
art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă Protocolul de colaborare dintre muncipiului Târnăveni și ASOCIAȚIA
TINERETULUI MAGHIAR DE PE VALEA TÂRNAVEI MICI TÂRNĂVENI.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire se împuternicește primarul municipiului
Târnăveni.

 

 

Președinte de ședință,

    Antonya Mihail

 

 

               Avizează pentru legalitate

Secretar,

Groza
Viorel Răzvan