nr. 21 din data 27.02.2014 privind incheierea Actului aditional nr. 1 la Contractul de concesiune a transportului public local de calatori in municipiul Tarnaveni nr. 2123/01.02.2005

R O M Â
N I A

JUDEȚUL
MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL
LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 21/ 2014

Privind încheierea Actului
adițional nr. 1 la Contractul de concesiune a transportului public local de
călători în municipiul Târnăveni nr. 2123/01.02.2005

 

  Consiliul Local al
Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data  de 27 
februarie 2014;

Având în vedere Raportul nr. 19552/30.09.2013 al comisiei
de analiză, numită în baza Dispoziției Primarului municipiului Târnăveni nr.
1255/04.09.2013, a Contractului de concesiune a transportului public local de
călători în municipiul Târnăveni nr. 2123/01.02.2005;

             Văzând referatul nr. 4232/20.02.2014
întocmit de către consilier juridic Rațiu Oana Adnana din cadrul
Compartimentului Juridic, Contencios și Autoritate Titelară;

             În baza art. 24 pct. 24.1 din Contractul de
concesiune a transportului public local de călători în municipiul Târnăveni nr.
2123/01.02.2005;

 În temeiul art. 36
alin. (1) si ale art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă încheierea Actului
adițional nr. 1 la Contractul de concesiune a transportului public local de
călători în municipiul Târnăveni nr. 2123/01.02.2005.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează
Primarul Municipiului Târnăveni.

 

Președinte
de ședință,

               Antonya Mihail

                                                         
                   

 

                  Avizează pentru legalitate,

                                                                                                              Secretar,

                                                                                                  Groza Viorel Răzvan